Skip to main content

Let us know

Nahlašování pochybení

Ochrana dotýkající se našeho chování a pravidel stanovených v Kodexu chování voestalpine představuje ústřední hodnotu našeho koncernu.

Prevence pochybení je v našem zájmu i v zájmu našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Oznamovatelé pomáhají bránit naše hodnoty, předcházet škodám, a tím chránit pracovní místa.

Whistlebloweři, kteří v dobré víře nahlásí porušení právních předpisů, Kodexu chování nebo jiných interních směrnic a pravidel, nebudou v žádném případě vystaveni represím ani negativním důsledkům jakéhokoli druhu.

Možnosti nahlašování pochybení

  • Group Compliance Officer nebo Division Compliance Officer,
  • oddělení Revize a řízení rizik společnosti voestalpine AG,
  • přímý nadřízený,
  • vedení společnosti nebo příslušné právní či personální oddělení,
  • oddělení Group Human Resources společnosti voestalpine AG,
  • Pověřenec pro lidská práva,
  • Corporate Data Protection Manager nebo Division Data Protection Manager,
  • webový systém nahlašování, který mohou využít zaměstnanci i externí oznamovatelé a umožňuje anonymní nahlašování.

  Upozorňujeme, že podnět je možné vznést i prostřednictvím externích nahlašovacích kanálů (např. úřadů) dostupných ve státě sídla příslušné koncernové společnosti.

Podnět lze vznést zejména v následujících oblastech

 • KARTELOVÉ PRÁVO

  Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky, v jejichž důsledku dojde k omezení volné hospodářské soutěže. Příklady: Cenové dohody, rozdělení trhu nebo zákazníků, dohody o zakázkách, výrobních množstvích nebo kvótách, dohody o výběrových řízeních, nepřípustná výměna informací relevantních pro hospodářskou soutěž.

  KORUPCE

  Nabízení a poskytování výhod za účelem ovlivnění rozhodnutí jiných osob (úplatkářství, aktivní korupce), resp. požadování nebo přijímání výhod (úplatnost, pasivní korupce). Příklady: Nevhodné dary pro zaměstnance zákazníků před udělením zakázky, pozvání zaměstnanců zákazníků na wellness víkend před udělením zakázky zákazníkem, pozvání bez obchodního pozadí s cílem získat zakázku, přijetí daru od dodavatele a na oplátku neuplatnění oprávněných nároků vůči tomuto dodavateli, přijetí pozvání nebo darů výměnou za akceptaci vyšší kupní ceny nebo nabídky.

  PODVODY

  Trestné činy, které poškozují majetek podniku nebo třetích stran. Příklady: Vystavování navýšených faktur za účelem zadržení částky navýšení; zadržování finančních prostředků společnosti nebo pracovních materiálů; uzavírání obchodů nevýhodných pro společnost za účelem získání osobní výhody.

  DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL KAPITÁLOVÉHO TRHU

  Zneužití insiderských informací (informace o důvěrných skutečnostech, které souvisejí s koncernem voestalpine nebo nějakým finančním instrumentem společnosti voestalpine AG a mohou významně ovlivnit cenu finančního instrumentu, pokud se o nich dozví veřejnost). Příklady: Nákup, resp. prodej akcií zaměstnanci, kteří jsou součástí důvěrné oblasti, v průběhu období, kdy je tomuto okruhu osob zakázáno obchodovat s akciemi.

  STŘETY ZÁJMŮ

  Soukromý nebo osobní zájem narušuje objektivní plnění povinností vůči podniku. Ke střetu zájmů může dojít zejména v souvislosti s vedlejšími činnostmi při hospodářském působení u zákazníků, dodavatelů nebo konkurentů, resp. v souvislosti s podílem na takovém hospodářském působení.

 • DISKRIMINACE, SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ, MOBBING

  Znevýhodnění nebo ponižování skupin či jednotlivců na základě pohlaví, náboženského vyznání, etnického původu atd. Nevyžádané verbální nebo fyzické sbližování ze strany pracovních kolegů, nadřízených nebo zákazníků. Šikana, týrání, zraňování nebo podobné jednání ze strany pracovních kolegů se záměrem vypudit zaměstnance z firmy. Příklady: Znevýhodnění v odměňování na základě pohlaví; nepřijetí do pracovního poměru nebo odmítnutí povýšení na základě původu; xenofobie; sexuální obtěžování; ponižování; vyloučení; nátlak; násilí.

  PORUŠENÍ LIDSKÝCH PRÁV

  Porušení práv, na která mají všichni lidé stejný nárok. Jsou porušována subjektivní práva každého člověka nebo dochází k dětské či nucené práci nebo novodobému otroctví. Novodobým otroctvím se rozumí situace vykořisťování, kterou osoba nemůže odmítnout nebo opustit kvůli hrozbám, násilí, nátlaku, uvedení v omyl nebo zneužití moci. Příklady: Využívání nucené nebo dětské práce; omezování svobody, svobody náboženského vyznání, svobody projevu nebo svobodného přístupu k informacím a shromažďování.

 • Závažná porušení předpisů o ochraně osobních údajů. Příklady: Nepřípustné shromažďování, předávání nebo zpracovávání osobních údajů; využívání údajů pro soukromé účely; zveřejňování nebo předávání fotografií zákazníků nebo zaměstnanců na internetu/intranetu bez příslušného souhlasu; využívání údajů zákazníků pro marketingové účely bez jejich souhlasu, ztráta osobních údajů.

 • DODRŽOVÁNÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL

  Dodržování zákonů, pravidel a norem ve výrobě a dalších technických oblastech.

  PORUŠENÍ ZÁSAD ZABEZPEČENÍ IT

  Dodržování zásad určených k ochraně dat před zfalšováním, zničením a nepřípustným předáním. Příklady: Narušení zabezpečení IT systémů a sítí, které vážně ohrožuje důvěrnost, integritu a/nebo dostupnost informací nebo zařízení; předávání uživatelských účtů a hesel nepovolaným osobám; kybernetické útoky.

 • PORUŠENÍ PŘEDPISŮ O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Úmyslné nebo neúmyslné znečištění vody, půdy nebo ovzduší. Příklady: Únik látek nebezpečných pro životní prostředí; nesprávná likvidace odpadu; chybějící upozornění na zdroje nebezpečí; nehody v důsledku nedostatečných bezpečnostních opatření.

 • ABSENCE NEBO PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ

  Absence bezpečnostních opatření, nedodržení těchto opatření a pokynů. Příklad: Nebezpečné nebo nehygienické pracovní podmínky.

 • OSTATNÍ PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO SMĚRNIC

  Příklady: Porušování autorských práv (využívání cizího duševního vlastnictví), sabotáž nebo zničení pracovních materiálů; porušování vývozních práv a kontrol; porušení povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci.

Použití systému nahlašování Business Keeper AG (BKMS) pro anonymní oznámení

Pokud byste si nebyli jistí, zda máte určité pochybení nahlásit pod svým jménem, můžete využít anonymní systém nahlašování od společnosti Business Keeper AG (BKMS). Zřízením anonymní schránky na konci hlášení se můžete aktivně podílet na objasnění daného pochybení.

Při nahlašování vás systém nejprve požádá, abyste si přečetli text s informacemi o ochraně vaší anonymity, pak rovnou přejdete na nahlašovací portál. Na další stránce se vás systém zeptá na hlavní téma vašeho hlášení. Na nahlašovací stránce formulujete vlastními slovy své oznámení a prostřednictvím jednoduchého výběru odpovědí zodpovíte otázky k danému případu. Po odeslání hlášení obdržíte jako doklad referenční číslo. Pak si můžete zřídit vlastní chráněnou poštovní schránku. Jejím prostřednictvím budete dostávat reakce, odpovídat na případné otázky a dostávat informace o vývoji vašeho oznámení.

Nejčastější dotazy k systému nahlašování společnosti Business Keeper AG (BKMS)

 • Systém nahlašování můžete také využít a anonymně pokládat otázky, pokud si nejste jistí, zda došlo k pochybení, nebo pokud potřebujete poradit.

  Upozorňujeme, že na vaši otázku můžeme odpovědět pouze tehdy, pokud si v závěru vytvoříte chráněnou poštovní schránku, do které vám budeme moct odpověď poslat.

 • Zpracování standardně zajišťuje Výbor pro whistleblowing. Možnost volby je jen v zemích, ve kterých právní předpisy výslovně stanovují možnost zpracování dotčeným podnikem.

  Výbor pro whistleblowing je složený z vedoucích oddělení „Právo, podíly a compliance“ a „Revize a řízení rizik“ společnosti voestalpine AG. Každé z těchto oddělení může jmenovat náhradníka a společně mohou jmenovat další osobu s oprávněním k přístupu, která bude dostávat hlášení podaná prostřednictvím systému nahlašování.

  Při zpracování dotčeným podnikem předá Výbor pro whistleblowing hlášení ke zpracování oznámení příslušným oddělením dotčeného podniku. Bude zajištěno nestranné přezkoumání oznámení.

 • Pokud oznamovatel nechce sdělit své jméno, chrání systém nahlašování jeho anonymitu. Tato funkce zachování anonymity je certifikována nezávislým orgánem. Máme zájem o oznámení, abychom odvrátili škody, nikoli o údaje o oznamovateli.

  Výbor pro whistleblowing má přístup výhradně k obsahu, který zadáte v systému nahlašování, nikoli k jiným údajům (například IP adrese), které by případně mohly ohrozit zachování anonymity.

  Anonymita vašeho hlášení bude zajištěna prostřednictvím šifrování a dalších bezpečnostních rutin. Nemusíte ani uvádět osobní údaje, ani používat koncové zařízení, které vám poskytl zaměstnavatel. Vaše anonymita zůstane zachována bez ohledu na to, zda použijete soukromé zařízení (mobil, počítač atd.), nebo zařízení, které vám poskytl zaměstnavatel.

  Při zřizování chráněné poštovní schránky sami volíte pseudonym, uživatelské jméno a heslo. Tyto přístupové údaje jsou známé jen vám. Vaše anonymita zůstane neustále zachována i během dialogu prostřednictvím poštovní schránky.

 • Systém nahlašování je na internetu přístupný každému. Zaměstnanci proto mohou hlášení do systému zadávat i z domova nebo z jiného místa s přístupem na internet mimo podnik, a to na adrese https://www.bkms-system.net/voestalpine.

 • Podrobný návod k použití webového systému nahlašování se nachází na úvodní stránce systému nahlašování. Aby se týmu zpracovatelů dostalo co nejpodrobnějších informací, je nezbytné popsat minimálně následující body:

  • Kdo se dopustil porušení?

  • Co se stalo?

  • Kde se to stalo?

  • Kdy se to stalo?

  • Jak lze porušení prokázat?

 • Kromě němčiny a angličtiny je systém pro oznamovatele dostupný také v bulharštině, češtině, francouzštině, italštině, litevštině, maďarštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, španělštině a švédštině. Pokud váš jazyk není ve výběru jazyka k dispozici, můžete hlášení sepsat i v jazyce své země.

 • Za účelem objektivního zpracování případu je nezbytné přesně zjistit okolnosti. Proto je často nutné oznamovateli položit další otázky. Abychom tuto možnost komunikace otevřeli, žádáme vás, abyste využili možnost zřídit si v systému nahlašování takzvanou poštovní schránku a několik dnů po nahlášení se do systému znovu přihlásili pomocí přístupových údajů, které si sami nastavíte. Při používání poštovní schránky samozřejmě zůstává zaručena vaše anonymita.

Kontaktní osoby