Skip to main content

Let us know

Anmälan av felaktigt beteende

Skyddet av de förhållningssätt och regler som är fastställda i voestalpines uppförandekod är ett centralt värde för vår koncern.

Att förebygga överträdelser ligger i vårt intresse och i våra medarbetares samt våra affärspartners intressen. Uppgiftslämnare bidrar till att bevara våra värden, avvärja skador och därigenom säkra arbetstillfällen.

Medarbetare som i god tro anmäler konstaterade överträdelser mot lagar, uppförandekoden eller andra interna riktlinjer och föreskrifter kommer inte under några omständigheter att utsättas för repressalier eller negativa följder av något slag.

Möjligheter att anmäla felaktigt beteende

  • Compliance-ansvarig för koncernen eller Compliance-ansvarig i divisionen
  • Avdelningen Revision och riskhantering för voestalpine AG
  • Närmast överordnad
  • Företagsledningen eller ansvarig juridik- eller personalavdelning
  • Koncernavdelningen Human Resources för voestalpine AG
  • Human Rights Officer
  • Koncernens resp. divisionens Data Protection Manager (dataskyddschef)
  • Webbaserat meddelarsystem om både medarbetare och externa uppgiftslämnare kan använda och som gör det möjligt att lämna en anmälan anonymt

  Särskilt påpekas att anmälningar även kan lämnas in via befintliga externa kanaler i landet där det berörda koncernbolaget har sitt säte (t.ex. till myndigheter).

Anmälningar kan framför allt lämnas inom följande områden

 • KARTELLRÄTT

  Överenskommelser och uppgörelser om gemensamt agerande mellan företag, vilka begränsar den fria konkurrensen. Exempel: Prisöverenskommelser, marknads- eller kunduppdelningar, uppgörelser om uppdrag, produktionsmängder eller -kvoter, uppgörelser vid upphandlingar, otillåtet informationsutbyte om konkurrensrelaterad information.

  KORRUPTION

  Erbjudande och garantier om fördelar för att påverka andras beslut (mutor, aktiv korruption) resp. begära eller ta emot fördelar (mutbarhet, passiv korruption). Exempel: Olämpliga gåvor till medarbetare från kunder inför en orderläggning, inbjudan av medarbetare från kunden till en spa-helg inför kundens orderläggning, inbjudningar utan affärsmässig bakgrund med målet att få en order, accepterande av en gåva från leverantör och i gengäld inget hävdande av berättigat anspråk mot denna leverantör, accepterande av inbjudningar eller gåvor som motprestation för att godta ett högre inköpspris eller ett erbjudande.

  BEDRÄGERI

  Straffbara handlingar som skadar företagets tillgångar eller tredje person. Exempel: Utställande av extra höga fakturor för att behålla överskjutande belopp, behållande av företagets pengar eller arbetsmaterial, avslutning av ofördelaktiga affärer för företaget för att få en personlig fördel

  COMPLIANCE FÖR KAPITALMARKNAD

  Utnyttjande av insiderinformation (information om konfidentiella fakta som har samband med voestalpine eller ett finansinstrument tillhörande voestalpine AG och som har syftet att avsevärt påverka finansinstrumentets pris, när den blir känd för allmänheten). Exempel: Aktieköp resp. -försäljning genom medarbetare som ingår i ett konfidentiellt område under en gällande spärrperiod för aktieköp inom denna krets.

  INTRESSEKONFLIKTER

  Ett privat eller personligt intresse inkräktar på den objektiva pliktuppfyllelsen gentemot företaget. Intressekonflikter kan uppkomma särskilt i samband med bisysslor eller ekonomiskt delägande hos kunder, leverantörer eller konkurrenter.

 • DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER, MOBBNING

  Diskriminering eller nedvärdering av grupper eller enskilda personer på grund av kön, religion, etnicitet etc. Oönskade verbala eller fysiska närmanden från arbetskollegor, överordnade eller kunder. Trakasserier, pennalism, kränkningar eller liknande från arbetskollegors sida, med avsikten att driva ut en medarbetare ur företaget. Exempel: Diskriminering i lönesättningen på grund av kön, att inte anställa eller inte befordra på grund av härkomst Främlingsfientlighet, sexuella trakasserier, förnedrande, utslagning, olaga tvång, våld

  ÖVERTRÄDELSER MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  Överträdelser mot rättigheter som är desamma för alla människor. Den subjektiva rättigheten för varje människa kränks eller barnarbete, tvångsarbete eller modernt slaveri föreligger. Med modernt slaveri menas en utnyttjandesituation i vilken en person på grund av hot, våld, olaga tvång, bedrägeri eller maktmissbruk inte kan avböja eller lämna. Exempel: Användning av tvångs- eller barnarbete, begränsningar av frihetssfären, religions-, åsikts-, informations- och mötesfrihet

 • Allvarliga överträdelser av föreskrifter om skydd av personuppgifter. Exempel: Otillåten insamling, överlämnande eller behandling av personuppgifter, användning av data för privata ändamål, publicering eller överlämnande av kund- eller medarbetarfoton på Internet/intranätet utan vederbörligt samtycke, användning av kunddata för marknadsföringssyften utan samtycke, förlust av personuppgifter

 • TEKNISK COMPLIANCE

  Beaktande av lagar, regler och normer i produktionen och på andra tekniska områden.

  ÖVERTRÄDELSE AV IT-SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

  Beaktande av föreskrifter som är avsedda att skydda data mot förfalskning, förstörelse och otillåtet överlämnande. Exempel: Försämrad säkerhet för IT-system och IT-nätverk, vilket utgör en stor risk för konfidentialiteten, integriteten och/eller tillgängligheten hos information eller anläggningar, överlämnande av användarkonton och lösenord till obehöriga, cyberangrepp

 • ÖVERTRÄDELSER AV MILJÖFÖRESKRIFTER

  Avsiktliga eller oavsiktliga föroreningar av vattendrag, mark eller luft. Exempel: Utsläpp av miljöfarliga ämnen, felaktig avfallshantering, bristande upplysningar om riskfaktorer, olycksfall till följd av otillräckliga säkerhetsåtgärder.

 • SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SAKNAS ELLER ÖVERTRÄDS

  Obefintliga säkerhetsåtgärder, underlåtelse att vidta sådana åtgärder och att följa säkerhetsanvisningar. Exempel: Farliga eller ohygieniska arbetsförhållanden.

 • ÖVRIGA ÖVERTRÄDELSER AV LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

  Exempel: Brott mot upphovsrätten (användning av annans immateriella egendom), sabotage eller förstörelse av arbetsmaterial, brott mot exportlagar och -kontroller, överträdelser mot skyldigheter att upprätthålla leveranskedjor

Användning av meddelarsystemet från Business Keeper AG (BKMS) för anonyma upplysningar

Om du har betänkligheter mot att anmäla ett felaktigt beteende i ditt eget namn står det anonyma meddelarsystemet Business Keeper AG (BKMS) till förfogande. Genom att skapa en anonym brevlåda i slutet av din anmälan kan du aktivt medverka till att reda ut det felaktiga beteendet.

När du gör anmälningar till meddelarsystemet ombeds du i början att läsa en informationstext om hur din anonymitet skyddas och därefter kommer du direkt till anmälningsportalen. På följande sida får du en fråga om tyngdpunkten i din anmälan. På anmälningssidan formulerar du din upplysning i egna ord och svarar på enkla flervalsfrågor om händelsen. Efter att du skickat in anmälan får du ett referensnummer som kvitto. Därefter kan du skapa en egen, skyddad brevlåda. Med hjälp av denna får du återkoppling, svarar på ev. frågor och informeras om hur din upplysning behandlas.

Vanliga frågor om meddelarsystemet från Business Keeper AG (BKMS)

 • Om du inte är säker på om det förekommit ett felaktigt beteende eller vill be om råd, kan du utnyttja meddelarsystemet även för att ställa frågor anonymt.

  Observera att vi bara kan svara på din fråga om du i slutet av proceduren skapar en skyddad brevlåda, där vi kan ge dig svar.

 • Som standard sker behandlingen i visselblåsarkommittén. Andra alternativ är bara möjliga i länder där lagen uttryckligen föreskriver att en möjlighet till behandling ska finnas i det berörda företaget.

  Visselblåsarkommittén består av chefer från de båda avdelningarna juridik, andelsägande och Compliance samt revision och riskhantering för voestalpine AG. Dessa kan utse en ställföreträdare vardera och tillsammans utse ytterligare en behörig person som får ta emot anmälningar i meddelarsystemet.

  Vid behandling inom det berörda företaget vidarebefordrar visselblåsarkommittén anmälningarna till den enhet inom företaget som ska ansvara för behandlingen av anmälan i fråga. Det ska då säkerställas att en opartisk undersökning av anmälan kan ske.

 • Meddelarsystemet skyddar uppgiftslämnarens anonymitet när denne inte vill lämna ut sitt namn. Funktionaliteten i bevarandet av anonymiteten certifieras av en oberoende instans. Vi är intresserade av anmälningar för att förebygga skador, inte av dig som uppgiftslämnare.

  Visselblåsarkommittén har enbart åtkomst till det innehåll som du registrerar i meddelarsystemet, däremot inte till några andra data, t.ex. IP-adresser, som eventuellt äventyrar anonymiteten.

  Din anmälan hanteras anonymt med hjälp av kryptering och andra säkerhetsrutiner. Du behöver varken ange personuppgifter eller använda en enhet som arbetsgivaren ställt till förfogande. Din anonymitet skyddas oavsett om du använder en privat enhet eller en som arbetsgivaren tillhandahåller (mobil, pc, etc.).

  När du skapar en skyddad brevlåda väljer du själv pseudonym, användarnamn och lösenord. Bara du känner till dessa inloggningsuppgifter. Du förblir alltid anonym, även i dialogen via brevlådan.

 • Eftersom meddelarsystemet på Internet är tillgängligt för alla, kan medarbetare lämna anmälningar hemifrån eller från andra Internet-anslutningar utanför företaget i systemet på www.bkms-system.net/voestalpine.

 • En detaljerad anvisning för hur du använder det webbaserade meddelarsystemet finns på startsidan i systemet. För att handläggarteamet ska få så utförlig information som möjligt, är det nödvändigt att som ett minimum beskriva följande punkter:

  • I vilket bolag och på vilken avdelning händelsen ägt rum
  • När händelsen ägde rum
  • Vilken händelse som ägt rum
  • Vem som var delaktig i händelsen
 • Meddelarsystemet finns tillgängligt på tyska och engelska, och därutöver även på bulgariska, franska, italienska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, svenska, spanska, tjeckiska samt ungerska. Om ditt språk inte finns med i språklistan, kan du ändå skriva dina upplysningar på ditt eget lands språk.

 • För en objektiv hantering av fallet krävs det att förhållandena utreds noggrant. Det är följaktligen ofta nödvändigt att ställa följdfrågor till en uppgiftslämnare. För att möjliggöra sådan kommunikation, ber vi dig att i meddelarsystemet använda möjligheten att skapa en så kallad brevlåda. Några dagar efter att anmälan lämnats in, behöver du logga in i systemet igen med hjälp av de inloggningsuppgifter du själv skapat. Din anonymitet garanteras självklart vid användning av en sådan brevlåda.

Kontaktperson