Ochrana údajů obecně

   

  Ochrana zabezpečení a soukromí vašich osobních údajů je pro voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o., Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov (dále jen „my“) velmi důležitá. Dodržujeme příslušnou právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů, správného nakládání s nimi a jejich důvěrnosti, zejména český Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví povahu, působnost a účel shromažďování a používání vašich osobních údajů z naší strany, když navštívíte a využíváte naši internetovou stránku https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/cs/.

  Existují rovněž samostatné obecné zásady ochrany osobních údajů pro obchodní partnery.

  Osobní údaje

  Osobní údaje jsou jakékoli údaje vztahující se k subjektu údajů (fyzické osobě), který lze přímo nebo nepřímo identifikovat (například jméno, e-mailová adresa nebo IP adresa).

  Kontakt

  Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, osobní údaje, které nám sdělíte (e-mail, jméno, telefonní číslo, faxové číslo, váš požadavek, související dokumenty) zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku.

  Cookies

  Naše internetová stránka používá soubory cookies, které internetové stránce umožňují rozpoznat váš prohlížeč, jestliže internetovou stránku navštívíte znovu. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá na vašem zařízení. Díky tomu je možné internetovou stránku optimálně přizpůsobit vašim zájmům. Pokud nechcete, aby váš počítač ukládal cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás při ukládání cookies informoval a vy abyste se v konkrétním případě mohli rozhodnout, zda je povolíte. Použití cookies můžete rovněž zakázat ve svém prohlížeči. Prosím pamatujte, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce internetové stránky.

  Google Analytics

  Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics, službu analýzy internetu provozovanou společností Google Inc. (Google). Google Analytics využívá cookies, což jsou textové soubory uchovávané na vašem počítači, s cílem analyzovat vaše použití internetové stránky. Informace, které cookie ukládá ohledně vašeho využívání této internetové stránky, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a zde ukládány. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států, které jsou stranou dohody v rámci Evropského hospodářského prostoru, Google vaši IP adresu před předáním upraví. Pouze ve výjimečných případech je vaše celá IP adresa předávána serveru Google v USA a upravena tam. Jménem provozovatele internetové stránky Google využije tyto informace k hodnocení vašeho využívání internetové stránky a vytváření zpráv o aktivitě internetové stránky a k tomu, aby provozovateli internetové stránky poskytl další služby spojené s využváním internetové stránky a internetu. IP adresa používaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji Google. Cookies můžete odmítnout tím, že ve svém prohlížeči zvolíte příslušné nastavení, nezapomínejte však, že pak nebudete schopni používat veškeré funkce internetové stránky v jejich plném rozsahu. Můžete společnosti Google rovněž zakázat shromažďování a zpracovávání osobních údajů zjištěných soubory cookie na základě toho, jak používáte internetovou stránku (včetně vaší IP adresy), tím, že do prohlížeče stáhnete a instalujete plug- in, který je k dispozici na této adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Více informací o podmínkách služby a ochraně osobních údajů se dozvíte zde http://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

  Právní základ, doba uložení

  Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) nařízení GDPR.

  Zpracovávané osobní údaje jsou využívány ke statistické analýze a pro účely provozování, zabezpečení a optimalizace internetové stránky (oprávněný zájem). Jakékoli jiné využití vašich osobních údajů (například zasílání newsletterů) je možné pouze s vaším souhlasem.

  Není-li v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů výslovně stanoveno něco jiného (například v udělení souhlasu), vaše osobní údaje budou smazány (nebo anonymizovány) v okamžiku, kdy již uložení osobních údajů nebude dále ke splnění účelu, ke kterému byly shromážděny, nutné a další uložení údajů nevyžaduje ani zákonná povinnost (například daňové nebo obchodní předpisy).

  Předávání a zpřístupnění osobních údajů

  Bez vašeho souhlasu nebudeme předávat vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím toho, že používáte internetovou stránku, třetím stranám, pokud to není nutné k plnění našich povinností nebo to neukládá zákon / správní orgány.

  Při zpracování osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů (poskytovatelů služeb) (například v rámci smlouvy o podpoře v oblasti informačních a komunikačních technologií). Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k dodržování příslušné právní úpravy na ochranu údajů.

  Vaše práva, kontaktní údaje

  Obecně máte právo na přístup, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu do okamžiku jeho odvolání. A konečně jste oprávněni podat stížnost dozorovému orgánu.

  Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů a uplatňování výše uvedených práv, obraťte se prosím na organizaci ochrany údajů na adrese dataprotection.cz@voestalpine.com.

  Tyto zásady ochrany údajů budou průběžně revidovány.

  Obecné sdělení o ochraně osobních údajů pro obchodní partnery

   

  V průběhu našeho obchodního vztahu s Vámi je nezbytné, abychom zpracovávali osobní údaje. „Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (například jména a e-mailové adresy).

  Ochrana zabezpečení a soukromí osobních údajů našich obchodních partnerů (a rovněž zákazníků a dodavatelů) je pro voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o., Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov (dále jen “my“) velmi důležitá. Jsme povinni Vaše údaje chránit a tuto svou povinnost bereme velmi vážně. Totéž očekáváme od našich obchodních partnerů.

  Přílohou je shrnutí zpracovávání osobních údajů obchodních partnerů:

  1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní základ

  V kontextu obchodního vztahu s našimi obchodními partnery můžeme osobní údaje zpracovávat k níže uvedených účelům:

  • Komunikace s obchodními partnery ohledně produktu, služeb a projektů, například produktové dotazníky pro obchodní partnery
  • Zahájení, realizace a správa (smluvních) vztahů a udržování obchodních vztahů mezi námi a obchodním partnerem, například za účelem zpracování objednávek produktů nebo služeb, ke zpracování plateb, pro účely účetnictví, účtování a vymáhání, k uskutečnění dodávek, k provádění údržby a oprav
  • Provádění průzkumů mezi zákazníky, marketingových kampaní, analýz trhu, sdružených sázek, soutěží a dalších propagačních aktivit nebo akcí
  • Zachování a ochrana zabezpečení našich produktů, služeb a internetových stránek, prevence a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů a další trestné nebo škodlivé činnosti
  • Zajištění dodržování i) zákonných povinností (například povinnost vedení záznamů v souladu s daňovými a obchodními zákony) a ii) politik voestalpine
  • Řešení sporů, vymáhání našich smluvních ujednání a vytváření, uplatňování nebo obrana zákonných nároků

  K výše uvedeným účelům můžeme zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů:

  • Obchodní kontaktní informace, například jméno, adresa pracoviště, služební telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • Údaje o platbách, například údaje nezbytné pro zpracovávání plateb a prevenci podvodů, zejména čísla kreditních karet a bezpečnostní kódy karet;
  • Informace získané z veřejně dostupných zdrojů, informačních databází a úvěrových agentur;
  • Další informace, které mají být zpracovány v zájmu navázání, administrace a správy (smluvních) vztahů a udržování obchodních vztahů nebo které dobrovolně poskytnete, například podané objednávky, detaily objednávek, dotazy nebo projektové detaily, korespondence, další údaje spojené s obchodním vztahem

  Zpracování osobních údajů je nezbytné k naplnění výše uvedených účelů, zejména plnění smluvního vztahu nebo aktivitě předcházející uzavření smluvního vztahu s obchodním partnerem.

  Není-li uvedeno něco jiného, právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) (byl-li udělen souhlas) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);

  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž je subjekt údajů stranou, nebo předsmluvní opatření;
  • zpracování je nezbytné z hlediska oprávněných zájmů správce nebo třetí strany;

  pokud nejsou výše uvedené osobní údaje poskytnuty nebo jsou nedostačující nebo pokud nejsme schopni příslušné osobní údaje získat, není možné naplnit popsaný účel nebo zpracovat obdržený požadavek(y). Pamatujte, že takovou situaci nelze považovat za neplnění našich povinností ze smlouvy.

  1. Předávání a zpřístupnění osobních údajů

  Pokud je to zákonem povoleno, můžeme osobní údaje předávat ostatním společnostem skupiny voestalpine (www.voestalpine.com/locations) nebo soudům, správním orgánům, právním zástupcům nebo jiným obchodním partnerům (například přepravním a logistickým partnerům v rámci vyřizování a zpracování objednávek).

  Dále při zpracování osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů (poskytovatelů služeb) (například v rámci smlouvy o IT podpoře). Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k dodržování příslušných právních předpisů v oblasti ochrany údajů.

  Příjemci osobních údajů mohou mít sídlo v zemích mimo Evropskou unii (dále jen „třetí země“), ve kterých nemusí příslušná právní úprava zajišťovat stejnou míru ochrany údajů jako právní předpisy odpovídajícího domovského státu osoby. V takovém případě a dle zákonných požadavků jsou osobní údaje předávány pouze tehdy, pokud Evropská unie přijala ve vztahu k takové třetí zemi rozhodnutí o přiměřenosti, pokud byly sjednány vhodné záruky (například byly uzavřeny standardní smluvní doložky EU), příjemci jsou zapojeni do schváleného mechanismu vydávání osvědčení (např. systém EU-US na ochranu soukromí (Privacy Shield)), jsou přijata závazná podniková pravidla v souladu s článkem 47 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo platí výjimka pro zvláštní situace dle článku 49 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (například pokud jste byli informováni o možných rizicích, která pro Vás v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk vyplývají, a následně k navrhovanému předání vydali svůj výslovný souhlas). Další informace a kopii realizovaných opatření lze získat od kontaktního pracoviště dle bodu 6.

  1. Doba uložení

  Není-li v okamžiku shromažďování Vašich osobních údajů výslovně stanoveno něco jiného (například v udělení souhlasu), Vaše osobní údaje budou smazány v okamžiku, kdy již uložení osobních údajů nebude dále ke splnění účelu, ke kterému byly shromážděny, nutné a další uložení údajů nevyžaduje ani zákonná povinnost (například daňové nebo obchodní předpisy).

  1. Právo na přístup a na opravu a na výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat výslovně udělený souhlas.

   V souladu s článkem 15 GDPR máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a právo získat přístup k informacím o těchto údajích.

  • V souladu s článkem 16 GDPR máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, a na doplnění neúplných osobních údajů.
  • V souladu s článkem 17 GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů.
  • V souladu s článkem 18 máte právo omezit zpracování
  • V souladu s článkem 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů.
  • V souladu s článkem 21 GDPR máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.
  • A konečně jste oprávněni podat stížnost dozorovému orgánu.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

  Abychom mohli účinně reagovat na takový požadavek, požádáme Vás, abyste nás kontaktovali prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

  1. Ochrana Vašich osobních údajů

  Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležité. Ve snaze ochránit Vaše údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, manipulací nebo zpřístupněním jsme přijali konkrétní opatření, zejména:

  • Omezený přístup od našich prostor (kontrola přístupu)
  • Zavedení oprávnění k přístupu a ochrana nosičů (kontrola přístupu a přenosu)
  • Aplikace opatření zabezpečení sítě, například antivirový software, firewall, bezpečnostní aktualizace, atd. (kontrola sítě)

  Všichni zpracovatelé, se kterými spolupracujeme, jsou povinni dodržovat náš koncept bezpečnosti a dodržovat obdobná nebo srovnatelná bezpečnostní opatření.

  1. Kontakt

  Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů a uplatňování uvedených práv, obraťte se prosím na naši organizaci ochrany údajů na adrese dataprotection.cz@voestalpine.com.

  Toto obecné sdělení o ochraně údajů pro obchodní partnery bude pravidelně revidováno. Datum poslední revize je uvedeno v přiloženém pdf dokumentu v poznámce pod čarou.

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.