Provozovatel stránek

  Provozovatelem internetových stránek www.voestalpine.com/highperformancemetals/czech-republic je firma voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o., IČO:25089561, DIČ: CZ25089561, zapsaná v obchodním rejstříku C 117216 vedená u Krajského soudu v Brně

  Odpovědnost provozovatele

  voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o. odmítá převzít jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené nepřesností, neúplností či zastaralostí informací uvedených na těchto stránkách.

  Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které tyto internetové stránky odkazují. voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o. nezodpovídá za obsah takovýchto stránek, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o. Propojení uživatele na takovéto stránky probíhá tedy výhradně na jeho nebezpečí.

  Práva uživatele stránek

  Informace uvedené na těchto internetových stránkách může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno firmy voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o.

  Užívá-li uživatel internetové stránky jako zdroj informací, je povinen to uvést, přičemž nesmí za žádných okolností tyto informace měnit.

  Právní ustanovení

  Provozovateli náleží dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, autorská práva k veškerému obsahu internetových stránek jím provozovaných. Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek .www.voestalpine.com/highperformancemetals/czech-republic právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

  Zpětná vazba

  Všechny uvedené informace byly sestaveny s nejvyšší pečlivostí a jsou s ohledem na obsahovou správnost a úplnost průběžně aktualizovány. Za případné chyby, které se přesto vyskytnou, se Vám předem omlouváme a prosíme Vás o Vaši zpětnou vazbu na e-mail info.cz@voestalpine.com. Vaše připomínky, podněty či nápady rádi zohledníme při dalším rozvoji těchto stránek.

   

  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.