SARPO

System Automatycznej Regulacji Prędkości Odprzęgów

System SARPO jest doskonałym rozwiązaniem dla stacji rozrządowych, manewrowych i bocznic kolejowych. Istotą oferowanego rozwiązania, wdrożonego z powodzeniem na sieci PKP PLK S.A, jest sterowanie prędkością odprzęgów wykorzystujące rozproszony system urządzeń hamujących i zapewniające „prowadzenie do celu” każdego odprzęgu. W rezultacie powstał system o dużej odporności na zakłócenia niedeterministyczne, takie jak rozrzut oporów ruchu wagonów, napór powietrza, czy zmienne warunki atmosferyczne. Stanowi to nową jakość w stosunku do rozwiązań realizujących „strzał do celu”.

Charakterystyka

Zaawansowane sterowanie hamulcami punktowymi realizuje podsystem SCTO/TK zawierający system mikroprocesorowy o inteligencji rozproszonej, którego podstawowym zadaniem jest śledzenie energii kinetycznej toczących się odprzęgów oraz jej modyfikacja poprzez sterowanie urządzeniami hamującymi. Cechą przyjętych rozwiązań jest ich modularność pozwalająca na dopasowanie systemu do obiektów o różnej wielkości i różnych wymaganiach.

Wizualizację sytuacji ruchowej oraz możliwość ingerencji operatora w nadzorowany proces zapewnia Zespół Wizualizacyjno-Operatorski.

Dodatkowo system może być wyposażony w Zespół Rejestratora Zdarzeń oraz może współpracować z Systemem Utrzymania i Diagnostyki.

 

Właściwości

Precyzyjne i bezpieczne prowadzenie odprzęgów do celu, brak uszkodzeń ładunków lub taboru oraz konieczności dopychania wagonów.

Relatywnie niski koszt utrzymania systemu, dzięki elastycznej konfiguracji, możliwości integracji z innymi systemami funkcjonującymi na górce oraz braku konieczności długotrwałego wycofywania obiektu z eksploatacji.

Wysoka podatność diagnostyczna i utrzymaniowa to rozbudowany monitoring stanu technicznego oraz rejestracja historii zdarzeń z możliwością wizualizacji graficznej.

 

Urządzenia hamujące

Podstawowym elementem wykonawczym systemu SARPO, umożliwiającym sterowanie energią kinetyczną, a więc prędkością odprzęgu, jest punktowy hamulec torowy czynny typu KX-HTC-3 opracowany przez wiodącego dostawcę rozwiązań absorbujących energię – firmę AXTONE . Hamulec ten, zamontowany na stopce szyny, może przebywać w jednym z dwóch stanów: „HAMUJ” i „NIE HAMUJ”. Najazd koła odprzęgu na hamulec punktowy w stanie „HAMUJ” zmniejsza energię kinetyczną toczącego się odprzęgu.  Hamulce torowe są umieszczone po kilka elementów w kilkunastu sekcjach umieszczonych wzdłuż toru. Takie rozmieszczenie umożliwia quasi-ciagłe oddziaływanie na energię kinetyczną poruszającego się odprzegu, wzdłuż drogi jego ruchu.

Pomiar energii

Sterowanie energią kinetyczną odprzęgu wymaga oceny jej wartości chwilowej. Energia ta jest wyznaczana na podstawie pomiaru masy i prędkości chwilowej odprzęgu w podsystemie sterowania. Pomiar masy odprzęgu jest dokonywany przy wjeździe odprzęgu na tor kierunkowy poprzez pomiar nacisku każdego koła na szynę. W celu pomiaru prędkości i położenia odprzęgu wykorzystano dwugłowicowe czujniki torowe osi. Kilkanaście takich czujników jest umieszczonych wzdłuż toru umożliwiając pomiar położenia i prędkości. Następnie wyniki tych pomiarów są przekazywane do estymatora prędkości i położenia, który wyznacza wartości tych wielkości dla chwil lub położeń pośrednich. W ten sposób uzyskiwana jest ocena energii odprzęgu jako ciągła funkcja drogi lub czasu.

Skontaktuj się z nami