REACH

Czym jest REACH?

Od 1 czerwca 2007 roku obowiązuje nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dot. chemikaliów zastępująca wcześniejsze ustalenia.( Dyrektywa EC Nr 1907/2006 ). Realizuje ona główne założenia europejskiej polityki ds. chemikaliów czyli poprawę ochrony zdrowia i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami chemicznymi. Kolejnym celem tej regulacji jest poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego.
REACH ma ograniczyć obrót substancjami niebezpiecznymi. W przyszłości zostanie ograniczony obrót substancjami niebezpiecznymi do państw, które zaewidencjonują daną substancję jako bezpieczną dla ludzi i środowiska. W tym celu na producentach i importerach spoczywa obowiązek gromadzenia danych dotyczących właściwości substancji ( fizycznych, chemicznych, sposobie ich oddziaływania na zdrowie i środowisko) oraz wykonanie badań i określić zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas stosowania danej substancji.

Implementacja REACH w voestalpine High Performance Metals Polska

voestalpine High Performance Metals przygotowując się do nowych rozwiązań prawnych przeprowadziła inwentaryzację substancji, opracowuje i uzgadnia istotne dane dotyczące substancji chemicznych.
W tym celu współpracuje ściśle z dostawcami, aby mieć pewność, że oferowane nieobrobione materiały odpowiadają regulacjom REACH. Ze swej strony voestalpine High Performance Metals przekazuje zgodnie ze standardami EUROFER i VDEN swoim odbiorcom wszelkie informacje niezbędne do oszacowania bezpieczeństwa produktów.

Osobą odpowiedzialną za rozwiązania REACH w voestalpine High Performance Metals Polska Sp.z o.o. jest:

Dorota Grossman
dorota.grossman@voestalpine.com

Więcej informacji na temat REACH w internecie:
Europejska Agencja Chemikaliów: echa.europa.eu
Rozwiązania REACH w Polsce: reach.gov.pl