REACH

  Czym jest REACH?

  Od 1 czerwca 2007 roku obowiązuje nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dot. chemikaliów zastępująca wcześniejsze ustalenia.( Dyrektywa EC Nr 1907/2006 ). Realizuje ona główne założenia europejskiej polityki ds. chemikaliów czyli poprawę ochrony zdrowia i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami chemicznymi. Kolejnym celem tej regulacji jest poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego.
  REACH ma ograniczyć obrót substancjami niebezpiecznymi. W przyszłości zostanie ograniczony obrót substancjami niebezpiecznymi do państw, które zaewidencjonują daną substancję jako bezpieczną dla ludzi i środowiska. W tym celu na producentach i importerach spoczywa obowiązek gromadzenia danych dotyczących właściwości substancji ( fizycznych, chemicznych, sposobie ich oddziaływania na zdrowie i środowisko) oraz wykonanie badań i określić zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas stosowania danej substancji.

  Implementacja REACH w voestalpine High Performance Metals Polska

  voestalpine High Performance Metals przygotowując się do nowych rozwiązań prawnych przeprowadziła inwentaryzację substancji, opracowuje i uzgadnia istotne dane dotyczące substancji chemicznych.
  W tym celu współpracuje ściśle z dostawcami, aby mieć pewność, że oferowane nieobrobione materiały odpowiadają regulacjom REACH. Ze swej strony voestalpine High Performance Metals przekazuje zgodnie ze standardami EUROFER i VDEN swoim odbiorcom wszelkie informacje niezbędne do oszacowania bezpieczeństwa produktów.

  Osobą odpowiedzialną za rozwiązania REACH w voestalpine High Performance Metals Polska Sp.z o.o. jest:

  Dorota Grossman
  dorota.grossman@voestalpine.com

  Więcej informacji na temat REACH w internecie:
  Europejska Agencja Chemikaliów: echa.europa.eu
  Rozwiązania REACH w Polsce: reach.gov.pl

  Użyj nowszej przeglądarki.

  Używasz przestarzałej przeglądarki.

  Podczas korzystania ze strony mogą się pojawić błędy.