Impressum

Prosimy zwrócić uwagę na zamieszczone poniżej unormowania prawne dotyczące niniejszej witryny: Ta witryna internetowa może zawierać odniesienia do praw własności oraz informacje o prawach autorskich, których należy bezwzględnie przestrzegać. Dotyczy to w szczególności logo, ilustracji, plików dźwiękowych i filmów. Pobieranie, drukowanie i przechowywanie plików pochodzących z tej witryny jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego. Wszelkie inne zastosowania wymagają wyraźnej zgody voestalpine AG. voestalpine AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub inne techniczne skutki wynikające z pobierania danych z tej witryny internetowej. voestalpine AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść witryn internetowych powiązanych z treściami na niniejszej witrynie internetowej.

voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o.

Dziekanów Polski, ul. Kolejowa 291

05-092 Łomianki

Polska

Tel. (+48) 22 42 92 200

E-Mail: hpm-polska@voestalpine.com

www.voestalpine.com/highperformancemetals/pl

 

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

KRS: 0000071549

NIP: PL1180901661