Skip to main content

Privacybeleid

Als onderdeel van onze relatie met u, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. 'Persoonsgegevens' hebben betrekking op alle informatie die naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kan herleiden (zoals namen, e-mailadressen, woonadressen en IP-adressen).

voestalpine Track Solutions Netherlands B.V., gevestigd aan de Nieuwe Crailoseweg 8, 1200 AW  Hilversum, Nederland, hecht groot belang aan de bescherming en privacy van de persoonsgegevens van haar relaties (zoals klanten, leveranciers en websitegebruikers). Wij nemen de verplichting om uw gegevens te beschermen uiterst serieus. Wij verwachten hetzelfde van onze zakelijke partners.

De wijze waarop wij de gegevens van onze relaties verwerken, vindt u hieronder:

De verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden en betrokken categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

In het kader van de zakelijke betrekkingen met zakelijke partners, kan voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie met onze relaties over producten, diensten en projecten;
 • Initiëren, verwerken en beheren van (contractuele) betrekkingen en het onderhouden van zakelijke betrekkingen tussen voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. en de zakelijke partner, bijvoorbeeld om bestellingen voor producten of diensten te verwerken, betalingen te verwerken, activiteiten te verrichten ten behoeve van boekhouding, facturering en inning, leveringen te bezorgen en om onderhoudsactiviteiten en reparaties uit te voeren;
 • Uitvoeren van klantenonderzoek, marketingcampagnes, marktanalyse, sweepstakes, prijsvragen en overige promotieactiviteiten of evenementen;
 • Statistische analyses van het internetverkeer van gebruikers ter optimalisatie van onze websites en social media pagina’s;
 • Handhaving en bescherming van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, voorkoming en opsporing van veiligheidsrisico's, fraude en andere criminele of kwaadaardige activiteiten;
 • Naleving van (i) wettelijke verplichtingen (zoals registratieverplichtingen in overeenstemming met handels- en belastingrecht), en (ii) beleidsrichtlijnen van voestalpine;
 • Oplossen van geschillen, uitvoering van onze contractuele overeenkomsten en vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Tenzij anders vermeld, wordt de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens gevormd door hetgeen bepaald in één of meerdere van de onderstaande artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG):

 • artikel 6 (1) (b) AVG, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen; of
 • artikel 6 (1) (f) AVG, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd; of
 • artikel 6 (1) (a) AVG, omdat toestemming is verleend door de betrokken persoon.

voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. kan ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens, zoals naam, werkadres, zakelijk telefoonnummer en e-mailadressen;
 • Betalingsgegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en het voorkomen van fraude, waaronder creditcardnummers en bijbehorende veiligheidscodes;
 • Cookies; kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze server herkent in dit kader uw IP-nummer en registreert de pagina's die u bezoekt;
 • Informatie die is verzameld via openbaar toegankelijke bronnen, gegevensdatabases en kredietbeoordelaars;
 • Overige informatie die moet worden verwerkt om (contractuele) betrekkingen te initiëren, verwerken en beheren en zakelijke betrekkingen te onderhouden, of informatie die u vrijwillig verschaft, zoals geplaatste bestellingen, bestelgegevens, vragen of projectdetails, correspondentie of overige gegevens die betrekking hebben op de zakelijke relatie.

Het aan voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. op een toereikende wijze verstrekken of het door voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. verzamelen van de hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de beschreven doeleinden.

Overdraagbaarheid en openbaarmaking van persoonsgegevens

Indien dit bij wet is toegestaan, kan voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. persoonsgegevens overdragen naar andere bedrijven van de voestalpine Groep (www.voestalpine.com/locations) of rechtbanken, autoriteiten, juristen of andere zakelijke partners (bijvoorbeeld leveranciers en logistieke partners voor de uitvoering en verwerking van bestellingen).

voestalpine Track Solutions Netherlands B.V. doet zaken met verwerkers (dienstverleners) voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld binnen het kader van een IT-supportovereenkomst). Deze verwerkers zijn contractueel verplicht zich te houden aan de toepasselijke regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming. Je gegevens worden overigens nooit verkocht aan derden.

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie, waar de wet niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau waarborgt als in de Europese lidstaten waar de AVG wel van toepassing is. In dit geval worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten persoonsgegevens uitsluitend overgedragen indien de Europese Commissie het beschermingsniveau in het derde land in een besluit passend heeft verklaard (bijv. door goedkeuring van modelcontractbepalingen van de EU), de ontvanger deelneemt aan een goedgekeurd certificeringssysteem, er bindende bedrijfsregels zijn ingevoerd conform art. 47 van de AVG of als er sprake is van een afwijking voor specifieke situaties op grond van art. 49 van de AVG (bijv. als u uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte hebt ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor u kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen). Voor meer informatie en een kopie van de genomen maatregelen kunt u terecht bij ons gegevensbeschermingsmanager Sjaak Spruijt. Zie hiervoor zijn contactgegevens op deze pagina.

Daarnaast maken onze websites gebruik van Google Analytics, een Google Inc. website analyse service.  De informatie van uw gebruik van onze websites wordt normaal gesproken verstrekt aan een Google server in de Verenigde Staten. Wij gebruiken alleen Google Analytics met een geactiveerde IP-adres anonimiteit. Dit betekent dat binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst met de Europese Economische Ruimte,  je IP-adres wordt afgesneden voordat het wordt doorgegeven. Zonder uw toestemming verstrekken we geen persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw websitegebruik, tenzij dit verplicht is volgens de wet of autoriteiten.

Bewaartermijnen

Tenzij expliciet anders vermeld op het ogenblik dat uw persoonsgegevens worden verzameld (bijv. in een toestemmingsverklaring), worden uw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht (zoals handels- of belastingrecht) of vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims die ons verplichten de gegevens langer te bewaren.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen specifieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of inzage, waaronder:

 • Beperkte toegang tot onze bedrijfsruimten (toegangscontrole);
 • Implementatie van toegangsrechten en bescherming van media (toegangs- en overdrachtscontrole);
 • Toepassing van netwerkbeveiligingsmaatregelen, zoals antivirussoftware, firewalls, beveiligingsupdates etc. (netwerkcontrole).

Alle verwerkers waarmee wij zaken doen, zijn gebonden aan ons beveiligingsconcept en zijn verplicht dezelfde of gelijksoortige  beveiligingsmaatregelen te treffen.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies waarmee de website jouw browser herkent, wanneer je deze site opnieuw bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser op jouw apparaat opslaat. Hierdoor kan de website optimaal worden aangepast aan jouw interesses. Als je niet wilt dat cookies op jouw computer worden opgeslagen, kun je je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer cookies worden ingesteld. Op deze manier kun je per geval beslissen of je ze wilt toestaan. Je kunt het gebruik van cookies ook in jouw browser deactiveren. Houd er rekening mee dat je dan niet allen functionaliteiten van de website volledig kunt gebruiken.
Bij een eerste bezoek aan onze website, kunnen bezoekers beslissen of ze alle cookies accepteren of individuele instellingen voor elke cookie toewijzen. Je kunt deze instellingen hier op een later tijdstip alsnog wijzigen.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang, rectificatie of wissen van persoonsgegevens, beperking van verwerking, recht om bezwaar te maken tegen verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om de expliciet gegeven toestemming te allen tijde in te trekken:

 • Op grond van artikel 15 van de AVG hebt u het recht om van de verwerker uitsluitsel te krijgen over welke persoonsgegevens van u al dan niet worden verwerkt en hebt u tevens het recht om inzage te krijgen in informatie over deze gegevens;
 • Op grond van artikel 16 van de AVG heb je het recht op rectificatie of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Op grond van artikel 17 van de AVG hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • Op grond van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Op grond van artikel 20 van de AVG hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
 • Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Houd er rekening mee dat rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze plaatsvond tot vóór het moment van intrekken van uw toestemming, niet met terugwerkende kracht onrechtmatig wordt.

Voor een efficiënte afhandeling van dergelijke verzoeken, vragen wij u om contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsmanager, Toin van Westing, en ons daarbij informatie toe te sturen waarmee wij uw identiteit kunnen vaststellen, bijvoorbeeld een digitale kopie van uw identiteitskaart. 

Social Plug-ins

Onze websites gebruiken een paar plug-ins van de social media-platformen Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube. Deze zijn automatisch gedeactiveerd voor gegevensbeschermingsredenen. U zou ze actief moeten activeren om ze te gebruiken. Door middel van deze plug-ins kunt u onze informatie met anderen delen of aanbevelen. De buttons die we daarvoor op onze websites hebben, zijn van de social media-platformen zelf en maken gebruik van cookies.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze social media-organisaties dragen wij geen verantwoordelijkheid. U gaat akkoord met de privacyvoorwaarden van het social media-platform en wij verwijzen hiervoor dan ook naar de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube.

AccessWidget

We gebruiken applicaties van AccessiWay GmbH, gevestigd in Wenen, Oostenrijk, om een zeer toegankelijke website te produceren. Om onze website technisch toegankelijk te maken, worden uitsluitend technische gegevens doorgestuurd naar de server van AccessiBe Ltd, Israël (GDPR-conform door adequaatheidsbesluit), server gevestigd in de VS (GDPR-conform door adequaatheidsbesluit voor het EU-VS Data Privacy Framework). Deze gegevens worden SSL3-gecodeerd en onmiddellijk verwijderd nadat de toegankelijke, technische informatie is opgevraagd. Er worden geen gegevens opgeslagen. Alleen het IP-adres en de user agent (webbrowser) worden verzonden. Zie website. Er worden geen cookies ingesteld of opgeslagen; de gegevensoverdracht is uitsluitend technisch van aard en wordt gebruikt om een toegankelijke website te produceren.

Contact

Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming en het uitoefenen van de vermelde rechten kunt u contact opnemen met Toin van Westing, onze gegevensbeschermingsmanager en tevens onze functionaris voor de gegevensbescherming in de zin van afdeling 4 van de AVG, op e-mailadres Toin.vanWesting@voestalpine.com.

Deze privacyverklaring zal periodiek worden herzien. De datum van de laatste herziening is: 18-05-2018