Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Následující Všeobecné obchodní a dodací podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb společnosti voestalpine Krems Finaltechnik GmbH (dále označované jako zhotovitel) zákazníkovi (dále označovanému jako zadavatel), nejsou-li zvlášť výslovně dohodnuty jiné odlišné podmínky. Všechny kontrakty a ujednání se stávají závaznými až písemným potvrzením zhotovitele. Případné změny, doplňky, vedlejší ujednání, prohlášení o ukončení kontraktů nebo ujednání a veškerá další prohlášení a sdělení v rámci obchodního styku musí být učiněny písemně, faxem nebo elektronickou formou, není-li v těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách výslovně stanoveno něco jiného. Nákupní podmínky zadavatele zavazují zhotovitele jen tehdy, když je zhotovitel výslovně uznal. Chybějící nesouhlas neznamená v žádném případě souhlas zhotovitele. Nabídky jsou vždy nezávazné; meziprodej výrobků na skladě zůstává vyhrazen. Pro tuzemský odběr zakoupené zboží se nesmí vyvážet nezpracované, pro zahraniční odběr zakoupené zboží se nesmí používat v tuzemsku. Rozhodující pro výklad obchodních doložek jsou, není-li ujednáno něco jiného, INCOTERMS ve svém příslušném platném znění.

2. Ceny

Všechny ceny se rozumí bez daně a platí, není-li uvedeno výslovně něco jiného, ze závodu (EXW). Je-li ujednáno dodání s doručením, rozumí se ceny bez vykládky a bez přenášení, a vychází z plných nakládek a převozů, při využití plné ložné hmotnosti. Veškeré použité daně a jiné odvody jako například poplatky, cla a mimořádné daně bude zhotovitel na faktuře vykazovat separátně a zadavatel je musí uhradit. Pro případ, že ceny nemohou být vyúčtovány v eurech, nese zadavatel ode dne potvrzení objednávky až do úplného uhrazení riziko kurzových rozdílů. Rozhodující jsou příslušné referenční kurzy Evropské centrální banky. V potvrzeních objednávky a smlouvách uvedené ceny jsou založeny na cenách surovin a za dopravu platných v příslušný den potvrzení objednávky, resp. smlouvy. V případě ne jen nepodstatné změny těchto cen surovin nebo za dopravu si vyhrazuje zhotovitel úpravu ceny za kalendářní čtvrtletí. Není-li o tom možné dosáhnout dohody, vyhrazuje si zhotovitel právo k jednostrannému vypovězení smlouvy.

3. Dodací lhůta

Uvedené dodací lhůty jsou nezávazné, to znamená bez právní závaznosti. Proto jsou nároky na náhradu škody všeho druhu s odvoláním na dodací lhůty nebo termíny dodávky vyloučeny. Zadavatel není oprávněn odmítnout dílčí dodávky. Dodací lhůty a termíny se vztahují na časový okamžik odeslání/vyzvednutí ze závodu. Jsou považovány za dodržené v okamžik deklarace připravenosti k expedici, i když není možné zboží bez zavinění zhotovitele včas odeslat. Je-li zadavatel v prodlení se svými závazky z tohoto nebo jiných kontraktů, nemá zhotovitel – aniž jsou dotčena jeho případná další práva z prodlení zadavatele – povinnost provést dodávku. Ustanovení tohoto bodu platí také tehdy, byly-li dodací lhůty a termíny výslovně ujednány jako pevné.

4. Nakládka a expedice

Nebylo-li výslovně ujednáno něco jiného, provádí se nakládka a expedice ve všech případech – i v případě dodávky dopravné zaplaceno – na riziko zadavatele. Volba expediční cesty, dopravních a ochranných prostředků, které se účtují zvlášť, se ponechává na uvážení zhotovitele s vyloučením veškerého ručení. Zhotovitel však podle možnosti zohlední přání zadavatele. Vybírají-li se cla a s nimi srovnatelné poplatky, jdou k tíži zadavatele. Zboží, které bylo deklarované jako připravené k expedici, se musí okamžitě odebrat, jinak se uskladní na náklady a riziko zadavatele. Zadavatel je povinen dodržovat dopravněprávní předpisy a vozit s sebou pojistné prostředky potřebné pro nakládku a expedici. Při nakládce je nutné nosit vhodný bezpečnostní oděv. Zadavatel musí zajistit dodržování těchto předpisů u jím pověřeného dopravce. Zadavatel výslovně bere na vědomí, že při nedodržení těchto předpisů není možná nakládka, resp. nebude dovoleno opuštění areálu závodu. Vůči zhotoviteli z toho důvodu nemohou být uplatňovány jakékoliv nároky na ručení.

5. Prodlení s převzetím

Odepře-li zadavatel převzetí zboží, musí nést bez újmy na svém platebním závazku veškeré náklady za dopravu a skladování. Kupní cena se při prodlení s převzetím stává okamžitě splatnou. Podle uvážení zhotovitele je zhotovitel místo toho také oprávněn požadovat náhradu škody pro neprovedené plnění. Nepodstatné vady neopravňují zadavatele k odepření převzetí.

6. Prováděcí předpisy, skladování

Pro provádění podle jakosti, měr a vah se, není-li dohodnuto něco jiného, aplikují příslušné normy s platnými odchylkami, v případě chybějících stávajících norem jsou rozhodující obchodní zvyklosti. Účtuje se jak po m², bm, kusech nebo podle hmotností zjištěných operátory váhy zhotovitele. Ohledně dopravy a skladování je nutné se řídit příslušnými normami. Preventivně by se pozinkované výrobky měly dopravovat a skladovat suché a chráněné před vlhkostí – i kondenzátem.

7. Trvalý kontrakt a překročení kontraktu

Při průběžných kontraktech na delší časové období se musí zhotoviteli oznamovat odvolávky a příslušné specifikace na přibližně stejná měsíční množství. Nedojde-li včas k odvolávce nebo specifikaci, je zhotovitel po marném stanovení dodatečného termínu oprávněn sám zboží specifikovat a dodat nebo odstoupit od ještě nesplněné části smlouvy a požadovat náhradu škody kvůli neprovedenému plnění. Překročí-li zadavatel svými odběry kontraktované množství, je zhotovitel oprávněn dodat přebytek za platné denní ceny, ale není k tomu povinen.

8. Přejímka

Má-li zhotovitel provádět plnění, která překračují jen čisté dodávky zboží (zejména plnění ze smlouvy o dílo nebo služby), je nutné provést přejímku zhotovitelem provedených plnění. Přejímka se koná bezprostředně po skončení montáže a zhotovitel ji oznámí 5 dní předem. Výsledek přejímky se zapíše do protokolu o přejímce. Přejímka je považována za provedenou, neprovede-li se nejpozději 2 týdny po plánovaném termínu přejímky, nezavinil-li toto zpoždění zhotovitel. Provádí-li se přejímka, přechází riziko provedením přejímky, nejpozději však při uvolnění k dopravě.

9. Reklamace vad a ručení

Zhotovitel poskytuje záruku výhradně na poskytnutí plnění podle jakosti výslovně dohodnuté pro objem dodávek a plnění a poskytnutí plnění podle uznávaných pravidel techniky. Překračující ručení, zejména za obvykle předpokládané vlastnosti, je vyloučeno. V případech, ve kterých má zadavatel právo na reklamaci vad, je nutné je uplatnit písemně během 14 dní od převzetí zboží na místě určení. Vady, které nebylo možné během této lhůty objevit ani při pečlivém zkoumání, je nutné reklamovat bezprostředně po jejich objevení, a okamžitě zastavit případné zpracování a obrábění. Záruční lhůta činí 2 roky od dodání, resp. přejímky, je-li nutné ji provést. Po uplynutí této lhůty je ručení za vady z jakéhokoliv důvodu vyloučeno. Zadavatel nese důkazní břemeno, že se případné vady vyskytovaly již v okamžik předání. Uplatnění § 933b ABGB zhotovitelem je výslovně vyloučeno. Zhotovitel nepřebírá záruku za škody, zejména korozní škody, které vznikly nevhodnou dopravou nebo nevhodným skladováním zadavatelem nebo jím pověřenou třetí osobou (srov. také bod 7.). To platí také pro časové období mezi zjištěním vady a případným odstraněním vady zhotovitelem. Také veškeré ručení za škody, které je možné odvodit z chybných designových zadání zadavatele nebo jeho chybného výběru jakosti či povrchové úpravy použitého materiálu, je vyloučeno. Zboží, které bylo uznáno jako vadné, převezme zhotovitel zpět, podle vlastního uvážení buď za náhradu nebo vrácení účtované ceny franko závod zhotovitele, nebo provede na vlastní náklady odstranění vad. Při zpětných dodávkách je nutné v dopravním listu, v expedičních dokumentech a na faktuře spedice uvést příslušné číslo objednávky zhotovitele. Jakékoliv překračující nároky na náhradu škody pod jakýmkoliv titulem, zejména také nároky na náhradu škody z důvodu lehké nedbalosti, ušlého zisku, nedosažení úspor, úrokové ztráty, čisté škody na majetku nebo následné škody (zejména z důvodu výpadku výroby, resp. přerušení provozu) jsou výslovně vyloučeny. Toto vyloučení však nezahrnuje nezbytné nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Ručení je celkově omezeno na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem, produktem a výrobkem zhotovitele, mimoto při porušení smluvních povinností v každém případě na hodnotu materiálu dodávky, která byla příčinou škody. Omezení ručení neplatí při fyzických újmách v důsledku ohrožení života, tělesné integrity nebo zdraví člověka.
Zadavatel musí za zhotovitele na první výzvu převzít úhradu škody a žalobních nároků z provádění jeho objednávky v těch případech, kdy budou prováděním jeho zadání na základě použití zhotoviteli poskytnutých výkresů, modelů, vzorků, pomůcek atd. ohledně určitých kvalitativních a jiných vlastností porušena tuzemská a zahraniční ochranná práva třetích osob, zejména autorská, patentová, značková práva nebo práva ochrany průmyslového vzoru.

10. Platební podmínky

Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury zhotovitele, i faktury za dílčí plnění, splatné v hotovosti bez odpočtu skonta během 30 dní od data vystavení faktury. Náklady na diskontování, bankovní poplatky a případné směnečné kolky nese zadavatel. Při prodlení s platbou se musí zhotoviteli uhradit úroky ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbu Rakouské národní banky. Nedodržení platebních podmínek nebo okolnosti, které by mohly snížit hodnocení bonity zadavatele (zejména zrušení limitů úvěrového pojištění), opravňují zhotovitele, aby veškeré pohledávky prohlásil za okamžitě splatné. Mimoto opravňují zhotovitele, aby neprovedené dodávky realizoval jen za platbu předem nebo odstoupil od smlouvy, resp. požadoval náhradu škody kvůli neplnění. Zadržení plateb kvůli zhotovitelem údajně neuznaných protinároků zadavatele není dovoleno, stejně jako zápočet s takovými protinároky.

11. Započtení a zadržovací právo

Zhotovitel je oprávněn k započtení všech nároků z obchodního styku náležících zadavateli. Zadavatel může provést zápočet nebo využít zadržovacího práva jen na nepopiratelné nebo pravomocně zjištěné pohledávky. Při chybné dodávce je zadavatel oprávněn k zadržení platby v proporcionální výši hodnoty do řádného splnění.

12. Výhrada vlastnictví

Zhotovitel si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného uhrazení kupní ceny včetně případných vzniklých úroků z prodlení, poplatků za upomínání a vymáhání, jakož i procesních nákladů. Další prodej zboží s výhradou vlastnictví je zadavateli povolen jen v rámci běžné obchodní činnosti. K dalším opatřením, zejména zástavě nebo předání pohledávky k ručení, není oprávněn. Zadavatel musí zhotovitele bezprostředně informovat o zásazích třetích osob do práv zhotovitele jako výhradního vlastníka. Zadavatel postupuje již tímto všechny jemu náležící nároky vůči svým zákazníkům z prodeje zboží s výhradou vlastnictví k zajištění nároků zhotovitele vůči němu. Na kdykoliv přípustnou žádost zhotovitele musí zadavatel oznámit svému zákazníkovi odstoupení a sdělit k tomu veškeré potřebné informace a vydat potřebné podklady k uplatnění nároků zhotovitele. Zadavatel je oprávněn ke stažení pohledávky z dalšího prodeje jen tehdy, nevyhradí-li si zhotovitel sám stažení pohledávek. Zadavatel je oprávněn ke zpracování a obrábění zboží s výhradou vlastnictví. Zhotovitel zůstává spoluvlastníkem zpracovávaného a obráběného zboží v poměru hodnoty svého zboží ve výhradním vlastnictví k hodnotě konečného produktu.

13. Vyšší moc

Události vyšší moci, ke kterým patří mj. také stávky, větší narušení provozu, zvýšená zmetkovitost, nerealizované dodávky energie a surovin i všechny nepředvídatelné a neodvratné události, které zhotoviteli podstatně stíží nebo znemožní dodávku, opravňují zhotovitele k přerušení dodávky po dobu překážky a přiměřené doby rozběhu, nebo odstoupení od smlouvy ve vztahu k ještě nesplněné části. Zadavatel může požadovat po zhotoviteli prohlášení, zda chce zhotovitel odstoupit od smlouvy nebo realizovat dodávku během přiměřené lhůty. Nepodá-li zhotovitel toto prohlášení, může zadavatel odstoupit od smlouvy.

14. Výpověď / storno

Smlouvu mohou obě strany vypovědět ze závažných důvodů, zejména kvůli hrubému porušení smlouvy nebo pozastavení projektu. Při předčasné výpovědi zadavatelem má zhotovitel nárok na plné uhrazení do té doby vzniklých nákladů za zhotovitelem řádně provedené dodávky a plnění.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů (§ 909 ABGB) za úhradu storno poplatku ve výši 10 % dohodnuté částky. V tomto případě se tento storno poplatek musí uhradit navíc k hodnotě do té doby realizovaného plnění (jako již vyrobeného nebo smontovaného zboží).

15. Mlčenlivost

Zadavatel je povinen považovat za důvěrné všechny ne obecně známé informace ekonomického nebo technického rázu, se kterými se seznámí v rámci obchodního styku.

16. Dílčí neúčinnost

Pokud by některá ustanovení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek měla být nebo se stát zcela nebo částečně právně neúčinná nebo neproveditelná, nemá tím být dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

17. Místo plnění, příslušnost soudu, volba práva

Nebylo-li výslovně dohodnuto něco jiného, platí pro všechny uzavřené smlouvy jako místo plnění, i když je dohodnuto přepravné placeno od přijímací stanice nebo ze závodu, pro plnění a platbu Krems/Donau. Sídlo soudu pro všechny spory je výhradně Krems/Donau, zhotovitel se ale může podle svého uvážení také obrátit na soud, který je jinak příslušný pro zadavatele. Veškeré právní vztahy mezi zadavatelem a zhotovitelem se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením jeho odkazujících a kolizních norem a s vyloučením obchodního práva OSN. Zadavatel je povinen na výzvu zhotovitele tomuto písemně potvrdit existenci dohody o příslušnosti soudu.

18. Rozhodčí soud

Není-li sídlo zadavatele v členském státě EU nebo členském státě EHP, platí následující: Nebylo-li dojednáno písemně nic jiného, o veškerých sporech, které vyplývají z této smlouvy nebo z jejího porušení, zrušení nebo neplatnosti, bude s konečnou platností rozhodnuto podle rozhodčího a smírčího řádu Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska ve Vídni (Vídeňská pravidla) jedním nebo více rozhodci, jmenovanými podle těchto pravidel.
Použije se rakouské hmotné právo s vyloučením jeho kolizních a odkazujících norem a s vyloučením obchodního práva OSN. Jednací jazyk rozhodčího řízení je němčina. Zadavatel je povinen na výzvu zhotovitele tomuto písemně potvrdit existenci dohody o rozhodčím soudu.

19. Zpětné zásilky

Zpětné zásilky zadavatelem vzniklé bez jeho zavinění jsou možné po odsouhlasení se zhotovitelem. Náklady za dopravu a manipulační poplatek ve výši 15 % z hodnoty zboží budou účtovány zadavateli!

Stav leden 2012