Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre všetkých dodávky tovarov a služieb spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik GmbH (ďalej označovaná ako zhotoviteľ) zákazníkovi (ďalej označovanému ako zadávateľ), ak nie sú zvlášť výslovne dohodnuté iné odlišné podmienky. Všetky kontrakty a dohody sa stávajú záväznými až písomným potvrdením zhotoviteľa. Prípadné zmeny, doplnky, vedľajšie dohody, vyhlásenia o ukončení kontraktov alebo dohody a všetky ďalšie vyhlásenia a oznamy v rámci obchodného styku musia byť vyhotovené písomne, faxom alebo v elektronickej forme, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienkach výslovne stanovené niečo iné. Nákupné podmienky zadávateľa zaväzujú zhotoviteľa iba vtedy, keď ich zhotoviteľ výslovne uznal. Chýbajúci nesúhlas neznamená v žiadnom prípade súhlas zhotoviteľa. Ponuky sú vždy nezáväzné; medzipredaj výrobkov na sklade zostáva vyhradený. Tovary zakúpené pre tuzemský odber sa nesmú vyvážať nespracované, tovary zakúpené pre zahraničný odber sa nesmú používať v tuzemsku. Ak nie je dohodnuté niečo iné, rozhodujúce pre výklad obchodných doložiek sú INCOTERMS v príslušnom platnom znení.

2. Ceny

Všetky ceny sa rozumejú bez dane a platia, ak nie je výslovne uvedené niečo iné, zo závodu (EXW). Ak je dohodnuté dodanie s doručením, ceny sa rozumejú bez vykládky a bez prenášania a vychádzajú z plných nakládok a prevozov pri využití plnej úložnej hmotnosti. Všetky použité dane a iné odvody, ako napríklad poplatky, clá a mimoriadne dane, bude zhotoviteľ na faktúre vykazovať separátne a zadávateľ ich musí uhradiť. Pre prípad, že ceny nemožno vyúčtovať v eurách, zadávateľ nesie odo dňa potvrdenia objednávky až do úplného uhradenia riziko kurzových rozdielov. Rozhodujúce sú príslušné referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Ceny uvedené v potvrdeniach objednávky a v zmluvách sú založené na cenách surovín a dopravy platné v príslušný deň potvrdenia objednávky, resp. zmluvy. V prípade výraznejšej zmeny cien týchto surovín alebo ceny dopravy si zhotoviteľ vyhradzuje úpravu ceny za kalendárny štvrťrok. Ak v tomto nie je možné dosiahnuť dohodu, zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostranné vypovedanie zmluvy.

3. Dodacia lehota

Uvedené dodacie lehoty sú nezáväzné, to znamená bez právnej záväznosti. Preto nároky na náhradu škody všetkého druhu s odvolaním na dodacie lehoty alebo termíny dodávky sú vylúčené. Zadávateľ nemá právo odmietnuť čiastkové dodávky. Dodacie lehoty a termíny sa vzťahujú na časový okamih odoslania/vyzdvihnutia zo závodu. Považujú sa za dodržané v okamihu deklarácie pripravenosti na expedíciu, aj keď nie je možné tovar bez zavinenia zhotoviteľa včas odoslať. Ak zadávateľ mešká so svojimi záväzkami z tohto alebo z iných kontraktov, nemá zhotoviteľ – bez toho, aby boli dotknuté jeho ďalšie prípadné práva z omeškania zadávateľa – povinnosť realizovať dodávku. Ustanovenia tohto bodu platia aj vtedy, ak boli dodacie lehoty a termíny výslovne dohodnuté ako pevné.

4. Nakládka a expedícia

Ak nebolo výslovne dohodnuté niečo iné, nakládka a expedícia sa robí vo všetkých prípadoch – aj v prípade dodávky dopravné zaplatené – na riziko zadávateľa. Voľba expedičnej cesty, dopravných a ochranných prostriedkov, ktoré sa účtujú osobitne, sa ponecháva na uvážení zhotoviteľa s vylúčením akéhokoľvek ručenia. Zhotoviteľ však podľa možnosti zohľadní želania zadávateľa. Ak sa vyberajú clá a s nimi porovnateľné poplatky, idú na ťarchu zadávateľa. Tovar, ktorý bol deklarovaný ako pripravený na expedíciu, sa musí okamžite prevziať, inak sa uskladní na náklady a riziko zadávateľa. Zadávateľ je povinný dodržiavať dopravnoprávne predpisy a voziť so sebou poistné prostriedky potrebné pre nakládku a expedíciu. Pri nakládke treba nosiť vhodný bezpečnostný odev. Zadávateľ musí zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov u ním povereného dopravcu. Zadávateľ berie výslovne na vedomie, že pri nedodržaní týchto predpisov nie je možná nakládka, resp. nebude dovolené opustenie areálu závodu. Voči zhotoviteľovi nemôžu byť z toho dôvodu uplatňované žiadne nároky na ručenie.

5. Meškanie s prevzatím

Ak zadávateľ odmietne tovar prevziať, musí niesť bez ujmy na svojom platobnom záväzku všetky náklady za dopravu a skladovanie. Kúpna cena sa pri omeškaní s prevzatím stáva okamžite splatnou. Podľa uváženia zhotoviteľa má zhotoviteľ namiesto toho aj právo požadovať náhradu škody za nerealizované plnenie. Nepodstatné závady neoprávňujú zadávateľa odmietnuť prevzatie tovaru.

6. Vykonávacie predpisy, skladovanie

Pri realizácii podľa akosti, mier a váh sa, ak nie je dohodnuté inak, aplikujú príslušné normy s platnými odchýlkami, v prípade chýbajúcich noriem sú rozhodujúce obchodné zvyklosti. Účtuje sa v m², bm, kusoch alebo podľa hmotnosti zistenej operátormi na váhe zhotoviteľa. Ohľadom dopravy a skladovania sa treba riadiť príslušnými normami. Preventívne by sa pozinkované výrobky mali dopravovať a skladovať suché a chránené pred vlhkom – i kondenzátom.

7. Trvalý kontrakt a prekročenie kontraktu

Pri priebežných kontraktoch na dlhšie časové obdobie sa musia zhotoviteľovi oznamovať odvolávky a príslušné špecifikácie na približne rovnaké mesačné množstvá. Ak nedôjde včas k odvolávke alebo k špecifikácii, zhotoviteľ má po márnom stanovení dodatočného termínu právo tovar špecifikovať a dodať sám alebo odstúpiť od ešte nesplnenej časti zmluvy a požadovať náhradu škody za nezrealizované plnenie. Ak zadávateľ prekročí svojimi odbermi kontraktované množstvo, zhotoviteľ má právo dodať prebytok za platné denné ceny, ale nie je povinný tak učiniť.

8. Prevzatie

Ak má zhotoviteľ uskutočniť plnenia, ktoré prekračujú len čisté dodávky tovaru (predovšetkým plnenia na základe zmluvy o diele alebo službe), je nutné prevziať zhotoviteľom zrealizované plnenia. Prevzatie sa koná bezprostredne po skončení montáže a zhotoviteľ ho oznámi 5 dní vopred. Výsledok prevzatia sa zapíše do protokolu o prevzatí. Prevzatie sa považuje za uskutočnené, ak neprebehlo najneskôr 2 týždne po plánovanom termíne prevzatia, ak toto meškanie nezavinil zhotoviteľ. Ak prevzatie prebehne, prechádza riziko uskutočnením prevzatia, najneskôr však pri uvoľnení pre dopravu.

9. Reklamácia závad a ručenie

Zhotoviteľ poskytuje záruku výhradne na poskytnutie plnenia podľa akosti výslovne dohodnutej pre objem dodávok a plnenia a poskytnutie plnenia podľa uznávaných pravidiel techniky. Prekračujúce ručenie, najmä za obvykle predpokladané vlastnosti, je vylúčené. V prípadoch, v ktorých má zadávateľ právo na reklamáciu závad, je nutné ho uplatniť písomne v priebehu 14 dní od prevzatia tovaru na mieste určenia. Závady, ktoré nebolo možné počas tejto lehoty objaviť ani pri starostlivom skúmaní, treba reklamovať bezprostredne po ich objavení a okamžite zastaviť prípadné spracovanie a obrábanie. Záručná lehota je 2 roky od dodania, resp. prevzatia, ak je prevzatie nutné. Po uplynutí tejto lehoty je ručenie za závady z akéhokoľvek dôvodu vylúčené. Zadávateľ nesie dôkazné bremeno, že prípadné závady sa vyskytovali už v okamihu prevzatia. Uplatnenie § 933b ABGB zo strany zhotoviteľa je výslovne vylúčené. Zhotoviteľ nepreberá záruku za škody, najmä za škody z korózie, ktoré vznikli nevhodnou dopravou alebo nevhodným skladovaním zo strany zadávateľa alebo ním poverenej tretej osoby (porovnaj s bodom 7.). To platí aj pre časové obdobie medzi zistením závady a prípadným odstránením závady zhotoviteľom. Takisto sú vylúčené všetky záruky za škody, ktoré možno odvodiť z chybných dizajnových zadaní zadávateľa alebo na základe jeho chybného výberu akosti či povrchovej úpravy použitého materiálu. Tovar, ktorý bol uznaný ako závadný, prevezme zhotoviteľ naspäť, podľa vlastného uváženia buď za náhradu, alebo vrátenie účtovanej ceny franko závod zhotoviteľa, alebo na vlastné náklady závady odstráni. Pri spätných dodávkach treba v dopravnom liste, v expedičných dokumentoch a na faktúre špedície uviesť príslušné číslo objednávky zhotoviteľa. Akékoľvek prekračujúce nároky na náhradu škody pod akýmkoľvek titulom, najmä nároky na náhradu škody z dôvodu ľahkej nedbalosti, ušlého zisku, nedosiahnutia úspor, úrokovej straty, čistých škôd na majetku alebo následných škôd (najmä z dôvodu výpadku výroby, resp. prerušenia výroby) sú výslovne vylúčené. Toto vylúčenie však nezahŕňa nevyhnutné nároky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú závadou výrobku. Ručenie je celkovo obmedzené na plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú používaním, produktom a výrobkom zhotoviteľa, okrem toho pri porušení zmluvných povinností v každom prípade hodnotou materiálu dodávky, ktorá bola príčinou škody. Obmedzenie ručenia neplatí pri fyzických ujmách spôsobených ohrozením života, telesnej integrity alebo zdravia človeka.
Zadávateľ musí za zhotoviteľa na prvú výzvu prevziať úhradu škody a žalobných nárokov zo zrealizovania jeho objednávky v tých prípadoch, keď realizovaním jeho zadania na základe ním poskytnutých výkresov, modelov, vzoriek, pomôcok atď. zhotoviteľovi budú ohľadom určitých kvalitatívnych a iných vlastností porušené tuzemské a zahraničné ochranné práva tretích osôb, predovšetkým autorské, patentové, značkové alebo práva ochrany priemyslového vzoru.

10. Platobné podmienky

Ak nie je dohodnuté inak, faktúry zhotoviteľa aj faktúry za jednotlivé plnenia sú splatné v hotovosti bez odpočtu skonta do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Náklady na diskontovanie, bankové poplatky, prípadne kolky pre výmenu meny nesie zadávateľ. Pri meškaní s platbou sa musia zhotoviteľovi uhradiť úroky vo výške 8 % nad základnou úrokovou sadzbou Rakúskej národnej banky. Nedodržanie platobných podmienok alebo okolnosti, ktoré by mohli znížiť hodnotenie bonity zadávateľa (najmä zrušenie limitov úverového poistenia), oprávňujú zhotoviteľa, aby všetky pohľadávky vyhlásil za okamžite splatné. Okrem toho oprávňujú zhotoviteľa, aby neuskutočnené dodávky realizoval len za platbu vopred alebo odstúpil od zmluvy, resp. požadoval náhradu škody z dôvodu neplnenia. Zadržanie platieb kvôli zhotoviteľom údajne neuznaných protinárokov zadávateľa nie je dovolené, rovnako ani zápočet s takýmito protinárokmi.

11. Započítanie a zadržiavacie právo

Zhotoviteľ je oprávnený započítať všetky nároky z obchodného styku náležiace zadávateľovi. Zadávateľ môže urobiť zápočet alebo využiť zadržiavacie právo len na nepopierateľné alebo právoplatne zistené pohľadávky. Pri chybnej dodávke je zadávateľ oprávnený zadržať platby v proporcionálnej hodnote do riadneho splnenia.

12. Výhrada vlastníctva

Zhotoviteľ si vyhradzuje vlastnícke právo na dodaný tovar až do úplného uhradenia kúpnej ceny vrátane prípadných vzniknutých úrokov z omeškania, poplatkov za upomienky a vymáhanie, ako aj procesných nákladov. Ďalší predaj tovaru s výhradou vlastníctva je zadávateľovi povolený len v rámci bežnej obchodnej činnosti. Na ďalšie opatrenia, najmä založenie alebo odovzdanie pohľadávky za ručenie, nemá oprávnenie. Zadávateľ musí zhotoviteľa bezprostredne informovať o zásahoch tretích osôb do práv zhotoviteľa ako výhradného vlastníka. Zadávateľ už týmto postupuje všetky jemu príslušné nároky voči svojim zákazníkom vyplývajúce z predaja tovaru s výhradou vlastníctva na zaistenie nárokov zhotoviteľa voči nemu. Na žiadosť zhotoviteľa, kedykoľvek prípustnú, musí zadávateľ oznámiť svojmu zákazníkovi odstúpenie a uviesť o tom všetky potrebné informácie a vydať potrebné podklady na uplatnenie nárokov zhotoviteľa. Zadávateľ má právo stiahnuť pohľadávky z ďalšieho predaja iba vtedy, ak si sám zhotoviteľ nevyhradí stiahnutie pohľadávok. Zadávateľ má právo spracovávať a obrábať tovar s výhradou vlastníctva. Zhotoviteľ zostáva spoluvlastníkom spracovávaného a obrábaného tovaru v pomere hodnoty svojho tovaru vo výhradnom vlastníctve k hodnote konečného produktu.

13. Vyššia moc

Udalosti vyššej moci, ku ktorým patria o. i. štrajky, väčšie narušenie dopravy, zvýšená chybovosť, nerealizované dodávky energií a surovín a všetky nepredvídateľné a neodvratné udalosti, ktoré zhotoviteľovi podstatne sťažia alebo znemožnia dodávku, oprávňujú zhotoviteľa prerušiť dodávky po dobu trvania prekážky a dobu primeranú na rozbeh, alebo odstúpiť od zmluvy vo vzťahu k ešte nesplnenej časti. Zadávateľ môže požadovať od zhotoviteľa vyhlásenie, či chce zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy alebo realizovať dodávku v primeranej lehote. Ak zhotoviteľ nepodá toto vyhlásenie, zadávateľ môže odstúpiť od zmluvy.

14. Výpoveď / storno

Obe strany môžu zmluvu vypovedať zo závažných dôvodov, najmä pre hrubé porušenie zmluvy alebo pozastavenie projektu. Pri predčasnej výpovedi zo strany zadávateľa má zhotoviteľ nárok na plné uhradenie do tej doby vzniknutých nákladov za riadne ním zrealizované dodávky a plnenia.
Zadávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu (§ 909 ABGB) za úhradu storno poplatku vo výške 10 % dohodnutej sumy. V tomto prípade sa tento storno poplatok musí uhradiť navyše k hodnote do tej doby zrealizovaného plnenia (ako už vyrobeného alebo zmontovaného tovaru).

15. Mlčanlivosť

Zadávateľ je povinný považovať za dôverné všetky informácie ekonomického i technického charakteru, s ktorými sa oboznámi v rámci obchodného styku, ktoré nie sú nie všeobecne známe.

16. Čiastočná neúčinnosť

Pokiaľ by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok mali byť alebo by sa stali úplne alebo čiastočne právne neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nemá tým byť dotknutá platnosť zvyšných ustanovení týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok.

17. Miesto plnenia, príslušnosť súdu, voľba práva

Ak nebolo výslovne dohodnuté niečo iné, pre všetky uzavreté zmluvy, aj keď je dohodnuté prepravné platené od preberacej stanice alebo zo závodu, platí ako miesto plnenia pre plnenie a platbu Krems/Donau. Sídlo súdu pre všetky spory je výhradne Krems/Donau, zhotoviteľ sa však podľa svojho uváženia môže obrátiť aj na súd, ktorý je inak príslušný pre zadávateľa. Všetky právne vzťahy medzi zadávateľom a zhotoviteľom sa riadia výhradne rakúskym právom s vylúčením jeho odkazujúcich a kolíznych noriem a s vylúčením obchodného práva OSN. Zadávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa mu písomne potvrdiť existenciu dohody o príslušnosti súdu.

18. Rozhodcovský súd

Ak nie je sídlo zadávateľa v členskom štáte EÚ alebo členskom štáte EHP, platia nasledujúce ustanovenia: Ak písomne nebolo dohodnuté nič iné, o všetkých sporoch, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo z jej porušenia, zrušenia alebo neplatnosti, bude s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa rozhodcovského a zmierovacieho poriadku Medzinárodného rozhodcovského súdu Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni (Viedenské pravidlá) jedným alebo viacerými rozhodcami vymenovanými podľa týchto pravidiel.
Použije sa rakúske hmotné právo s vylúčením jeho kolíznych a odkazujúcich noriem a s vylúčením obchodného práva OSN. Rokovacím jazykom rozhodcovského konania je nemčina. Zadávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa mu písomne potvrdiť existenciu dohody o rozhodcovskom súde.

19. Spätné zásielky

Spätné zásielky vzniknuté zadávateľom bez jeho zavinenia sú možné po odsúhlasení so zhotoviteľom. Náklady za dopravu a manipulačný poplatok vo výške 15 % z hodnoty tovaru budú účtované zadávateľovi!

Stav január 2012