Skip to main content

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VOESTALPINE TURNOUT TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V. (hierna te noemen voestalpine TTNL) gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Crailoseweg 8 te Hilversum.
Geldig vanaf 01/01/2022

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

 1. Alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, en de uitvoering daarvan door voestalpine TTNL worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van onderhavige voorwaarden zijn tussen wederpartij en voestalpine TTNL slechts van kracht, in zoverre deze afwijkingen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met voestalpine TTNL een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door voestalpine TTNL schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN

 1. Alle door voestalpine TTNL gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, en gelden alleen ten opzichte van de wederpartij aan wie zij gericht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachten en acceptaties door de wederpartij zijn onherroepelijk.
 2. Verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van voestalpine TTNL. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand gesteld, of ter inzage gegeven. voestalpine TTNL is niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.
 3. Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige beschrijvingen hebben het karakter van aanduidingen.
 4. Indien voor de totstandkoming van de overeenkomst door voestalpine TTNL monsters of beproevingsresultaten zijn getoond of verstrekt, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren goederen geacht van louter indicatieve aard te zijn.
 5. Alle aanbiedingen worden gedurende 30 dagen gestand gedaan tenzij anders vermeld.
 6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van voestalpine TTNL binden voestalpine TTNL niet dan nadat en voor zover zij door voestalpine TTNL schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde, is voestalpine TTNL slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel doordat zij een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeengekomen dienst(en) of leverantie(s). voestalpine TTNL is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door voestalpine TTNL wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden voestalpine TTNL slechts indien deze door voestalpine TTNL schriftelijk zijn bevestigd. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Alle kosten, inclusief gederfde winst, die het gevolg zijn van een door de wederpartij verzochte aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zullen in dat geval door de wederpartij aan voestalpine TTNL worden vergoed.
 3. In beginsel kan de wederpartij een overeengekomen (deel-)levering niet kosteloos annuleren. Indien de wederpartij een overeengekomen (deel-)levering annuleert, is de wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, hoe ook genaamd, en zal zij tevens aan voestalpine TTNL het door voestalpine TTNL gederfde positieve contractsbelang vergoeden.
 4. In geval van annulering van losse componenten geldt dat annulering enkel mogelijk is in overleg en afhankelijk van de order.
 5. In geval van annulering van wissels geldt dat voestalpine TTNL 10% annuleringskosten berekent over de waarde van de geannuleerde materialen die in het Projectcontract zijn overeengekomen, indien de annulering plaatsvindt binnen 24-16 weken voor de geplande leverdatum. Wanneer er een annulering plaatsvindt binnen de 16 weken voorafgaand aan de levering zal 100% compensatie plaatsvinden.
 6. Alle door voestalpine TTNL gesloten overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van ten genoegen van voestalpine TTNL gebleken kredietwaardigheid van de wederpartij. voestalpine TTNL is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij een bankgarantie of andere zekerheid ter hoogte van het geoffreerde c.q. overeengekomen factuurbedrag te verlangen, dan wel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. betaling is ontvangen.
 7. voestalpine TTNL behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen en/of aan te vullen. Indien de wijzigingen beschouwd kunnen worden als zijnde meer dan een kleine wijziging van ondergeschikt belang, zal voestalpine TTNL haar wederpartij hiervan tijdig op de hoogte brengen.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen van voestalpine TTNL:
  • gebaseerd op levering ex works volgens Incoterms uitgave 2010: af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van voestalpine TTNL;
  • exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief werktrein, wagonhuur en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of leveringskosten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen en verzekering;
  • vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend, alsook andere factoren die het logische gevolg zijn van het sluiten van een overeenkomst buiten de EU en die impact kunnen hebben op de prijzen;
  • onder voorbehoud van (type)fouten.
 2. Spoortransportkosten en bijzondere autotransportkosten (afhankelijk van o.a. tijdstip, locatie, lengte) worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Ingeval van een aanmerkelijke verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is voestalpine TTNL gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient emballage bestemd voor meervoudig gebruik door de wederpartij zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd naar een door voestalpine TTNL opgegeven adres, bij gebreke waarvan de kosten van de emballage door voestalpine TTNL in rekening zullen worden gebracht.
 5. Innameprijzen: voestalpine TTNL is nimmer verplicht door de wederpartij bestelde goederen retour te nemen. Indien voestalpine TTNL goederen retour neemt, heeft voestalpine TTNL het recht om een innameprijs van die goederen te hanteren die lager ligt dan de prijs, waarvoor deze aan de wederpartij verkocht is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. voestalpine TTNL neemt slechts goederen retour die conform de geldende specificatie zijn, en die maximaal drie maanden voorafgaand aan de innamedatum aan de wederpartij zijn geleverd.

ARTIKEL 5 - KWALITEIT

 1. Alle genoemde artikelen voldoen aan de ProRail-specificaties, voor zover deze redelijkerwijs bij voestalpine TTNL bekend zijn gemaakt en tenzij anders vermeld. Voor toepassingen buiten de door ProRail beheerde railinfrastructuur kunnen ook railinfraproducten met andere specificaties worden geleverd.
 2. voestalpine TTNL levert producten volgens de door ProRail afgegeven technische specificaties (SPC's) en vermeldt deze op het overzicht productcertificaten, dat bij de opdrachtbevestiging wordt verstuurd.

ARTIKEL 6 - TRANSPORT EN RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door voestalpine TTNL bepaald, voor zover niet anders overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport, verzending of verpakking worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de eventuele meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Het risico en de kosten van in- en/of uitladen komen voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat het in- en/of uitladen door voestalpine TTNL wordt uitgevoerd. Indien schriftelijk is overeengekomen dat het in- en/of uitladen door voestalpine TTNL wordt uitgevoerd, gaat het risico van de te leveren goederen over op de wederpartij vanaf het moment dat die goederen als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien er sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regeling(en) nadere voorschriften van toepassing zijn, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor correcte naleving hiervan.

ARTIKEL 7 - LEVERING

 1. Levering is te allen tijde voorzien van een volledig ingevulde pakbon. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de pakbon aan de vrachtbrief gehecht en aan de chauffeur meegegeven.
 2. voestalpine TTNL zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform het overeengekomen en indien niets is overeengekomen heeft voestalpine TTNL het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. voestalpine TTNL zal zich inspannen om de werkzaamheden met zorg uit te voeren.
 3. voestalpine TTNL is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door voestalpine TTNL afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
 4. Levering van de goederen vindt plaats zodra voestalpine TTNL de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming feitelijk aflevert of ter beschikking stelt aan een vertegenwoordiger van de wederpartij die de levering controleert op aantal en zichtbare gebreken. Wanneer de wederpartij ervoor kiest om niet bij de levering aanwezig te zijn geldt de levering als compleet en ongeschonden.
 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft de wederpartij geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringsdatum en/of –locatie op verzoek van de wederpartij is slechts mogelijk in overleg met voestalpine TTNL. Eventuele extra kosten worden aan de wederpartij doorberekend. Het tijdstip van de levering wordt door voestalpine TTNL uiterlijk op de dag van de levering kortgesloten met de wederpartij. Het tijdstip is globaal (ochtend of middag) en afhankelijk van de voortgang van de rit. Wanneer op verzoek van de wederpartij levering op een specifiek tijdstip plaatsvindt, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij doorberekend.
 6. Indien de wederpartij de goederen, om welke reden dan ook, niet kan of wenst te ontvangen, is voestalpine TTNL gerechtigd de goederen, voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan. Vervoers- en andere kosten hiermee verband houdende zijn tevens voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien een uiterste leverdatum is overeengekomen en de wederpartij wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht wenst, zal voestalpine TTNL de wederpartij informeren over de gevolgen van die wijzigingen en/of aanvullingen voor die uiterste datum.

ARTIKEL 8 - BEËINDIGING

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan een overeenkomst met voestalpine TTNL, hoe ook genaamd, eenzijdig te ontbinden.
 2. Indien een overeenkomst wordt ontbonden, heeft voestalpine TTNL het recht de wederpartij alle schade inclusief gevolgschade die voestalpine TTNL als gevolg daarvan lijdt, doch tenminste 10% van de factuurwaarde van de gehele levering, in rekening te brengen.
 3. voestalpine TTNL is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:
  a. aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, of het faillissement van de wederpartij is aangevraagd, de wederpartij tot boedelafstand overgaat, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, of indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  b. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
  c. de wederpartij in strijd met de overeenkomst of de wet handelt of heeft gehandeld terwijl nakoming niet alsnog, of herstel niet mogelijk is; daaronder begrepen indien de wederpartij nalaat, na deugdelijke ingebrekestelling van voestalpine TTNL, een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  d. de wederpartij herhaaldelijk zodanig tekort is geschoten in de nakoming dat voortzetting van de overeenkomst van voestalpine TTNL in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

ARTIKEL 9 - GARANTIE

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent voestalpine TTNL 12 maanden garantie met betrekking tot de door haar geleverde goederen. Deze garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruik van onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde. In ieder geval, maar niet uitsluitend, is er sprake van een gebruik op ondeskundige wijze indien meegeleverde werkinstructies niet correct zijn opgevolgd of er sprake is van onvoorziene gebruiksomstandigheden zoals overbelasting of gebrek aan onderhoud.
 3. De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 4. Een beroep op deze garantiebepaling slaagt alleen indien voldoende visueel bewijsmateriaal van het geleverde wordt meegestuurd met het verzoek tot de garantieverlening. Indien werkinstructies onderdeel zijn van het geleverde of zijn voorgeschreven door de opdrachtgever van de wederpartij, dient de wederpartij voldoende te motiveren, en indien mogelijk met visueel bewijsmateriaal of documenten te bewijzen, dat deze werkinstructies wel tijdig en correct zijn opgevolgd.
 5. Een beroep van de wederpartij op garantieverlening door voestalpine TTNL schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. voestalpine TTNL kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wettelijke gronden, voor schade die aan voestalpine TTNL te wijten is voor minder dan grove nalatigheid of die te kwalificeren valt als gevolgschade (in het bijzonder als gevolg van onderbrekingen van (productie-) activiteiten), gederfde
  winst, gederfde besparingen, verlies van rente/inkomsten en vervanging van puur financieel verlies, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Bovendien kan voestalpine TTNL slechts aansprakelijk worden gesteld indien zij schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld.
 2. In alle gevallen waarin voestalpine TTNL gehouden is tot betaling van schadevergoeding is deze beperkt tot maximaal 100% van de factuurwaarde van de schadeveroorzakende levering of, indien van toepassing en ter keuze van voestalpine TTNL, het deel van de factuurwaarde waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt (exclusief B.T.W., eventuele toeslagen voor verzending, verpakking en douanekosten).
 3. In ieder geval is voestalpine TTNL niet aansprakelijk indien:
  a. de door voestalpine TTNL verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
  b. de geleverde goederen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
  c. de wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens voestalpine TTNL niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  d. de geleverde goederen zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken, zoals (regen)water, verhitting, brand, etc.; e. reparatie van of wijziging aan de geleverde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voestalpine TTNL door de wederpartij zelf plaatsvindt; f. de (oorzaak van de) schade intreedt na in ontvangstneming van het product en buiten de invloed van voestalpine TTNL.
 4. Wederpartij is in ieder geval gehouden om voestalpine TTNL schadeloos te stellen en te vrijwaren van vorderingen van derden die op wat voor manier dan ook schade hebben ondervonden van de geleverde producten.
 5. Indien wederpartij zich ten opzichte van ProRail heeft gecommitteerd, of zich heeft voorgenomen te committeren tot een bepaalde MKI-waarde waar de diensten en/of leveringen van voestalpine TTNL onderdeel van uitmaken, is wederpartij verplicht dit bij zowel zijn offerteaanvraag alsook nadere inkooporders en overige communicatie omtrent de desbetreffende levering te vermelden en voestalpine TTNL van alle relevante informatie daaromtrent te voorzien. voestalpine TTNL is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele financiële consequenties indien voestalpine TTNL niet tijdig en duidelijk op de hoogte was gesteld van de gebondenheid van wederpartij aan een specifieke MKI-waarde. Indien voestalpine TTNL niets heeft vernomen van een specifieke MKI-waarde staat het voestalpine TTNL vrij om naar eigen inzicht de producent, leverancier en bijbehorende logistieke inrichting te selecteren en staat het voestalpine TTNL bovendien vrij om, zonder opgaaf van redenen of mededeling, tussen de offerte en de verkooporder maar ook gedurende de uitvoering de eventueel eerder opgegeven leverancier en/of producent te wijzigen, wanneer dit volgens voestalpine TTNL de levering ten goede komt.

ARTIKEL 11 - KLACHTEN

 1. De wederpartij is verplicht geleverde producten c.q. verpakkingen terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren direct na mededeling door voestalpine TTNL dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de pakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden.
 2. 2. Eventuele klachten worden door voestalpine TTNL slechts in behandeling genomen indien zij haar - rechtstreeks - binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door voestalpine TTNL in behandeling genomen. De prestatie van voestalpine TTNL geldt in ieder geval als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege de wederpartij al in gebruik is genomen, is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd, tenzij de wederpartij de klachtenprocedure correct heeft nageleefd.
 3. Indien de klacht door voestalpine TTNL gegrond wordt bevonden, is voestalpine TTNL uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen; de wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding. voestalpine TTNL bepaalt op welke wijze zij alsnog zal nakomen.
 4. Slechts indien en voor zover de klacht door voestalpine TTNL gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

 1. voestalpine TTNL is niet aansprakelijk voor enige schade, en heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten de macht van voestalpine TTNL, daaronder begrepen, doch niet enkel: bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties inclusief acties van de railverkeersleiding, vertraagde of ondeugdelijke levering aan voestalpine TTNL van bij derden bestelde onderdelen, zaken en/of diensten, in- en uitvoerbeperkingen, transportstoringen (waaronder mede wordt verstaan stroomstoringen of lage waterstand), bedrijfsstoringen, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen in de strijd tegen een pandemie en verminderde capaciteit wegens ziekteverzuim in tijden van een pandemie.
 2. Indien naar oordeel van voestalpine TTNL de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van voestalpine TTNL opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar oordeel van voestalpine TTNL de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. voestalpine TTNL is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. Indien voestalpine TTNL meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij de wederpartij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. De factuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie te zijn voldaan. De op bank-/giroafschriften van voestalpine TTNL aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door voestalpine TTNL gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum. Facturen waartegen niet binnen deze termijn is geprotesteerd, worden geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd.
 4. In geval van een of meer omstandigheden genoemd in artikel 8 lid 3 zijn alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van voestalpine TTNL op vergoeding van schade, kosten en rente.

ARTIKEL 14 - RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is voestalpine TTNL gerechtigd, na deugdelijke ingebrekestelling door voestalpine TTNL, kosten in rekening te brengen voor goederen die niet op de afgesproken leverdatum door de wederpartij zijn afgenomen.

ARTIKEL 15 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van voestalpine TTNL tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Ontbinding van de overeenkomst en terugname van het geleverde laten het recht van voestalpine TTNL op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

ARTIKEL 16 - PRIVACYVERKLARING

voestalpine TTNL BV kan persoonsgegevens verwerken van onder andere, maar niet uitsluitend, haar afnemers, leveranciers en gebruikers van haar website. Hierbij verklaart voestalpine TTNL haar Privacyverklaring overeenkomstig van toepassing, welke te vinden is op haar website onder de volgende URL: https://www.voestalpine.com/turnout-technology-netherlands/nl/organisatie/privacybeleid/. voestalpine TTNL respecteert de privacy van al haar relaties en contactpersonen en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten en bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen de wederpartij en voestalpine TTNL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 - GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de inhoud, uitleg of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden: