Skip to main content

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

TIKSLAS:

Užtrikrinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartų reikalavimams ir nuolatos ją gerinti. 

Visapusiškai įvertinti klientų norus ir pageidavimus. Laiku ir kokybiškai vykdyti užsakymus. Nuolat mažinti įmonės daromą neigiamą poveikį aplinkai tiek, kiek tai įmanoma iš ekonominės pusės, naudojant geriausią turimą techniką bei užtikrinti darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:

Plėsti paslaugų ir gaminių spektrą vietinėje ir eksporto rinkose. Būti lanksčiais ir technologiškai inovatyviais. Dirbti kaip vieninga, laiminga komanda. Būti socialiai atsakingais ir patraukliais.

Ugdyti darbuotojų kompetencijas ir tobulėti. Užtikrinti visų įmonės darbuotojų dalyvavimą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veikloje.

Numatyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, aplinkos apsaugą, saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.

Tausoti aplinką. Rūpestingai parinkti žaliavų, medžiagų ir kitų išteklių tiekėjus. Nuolat bendrauti su tiekėjais ir užtikrinti gerą gaunamų žaliavų kokybę.

Konstruojant naujus gaminius atsižvelgti į saugos reikalavimus produktams eksploatavimo metu, į žaliavas ir resursus tausojančią gamybą bei transporto, vartojimo ir atliekų šalinimo poveikio aplinkai sumažinimą, tolygiai išlaikant aukštą gaminių kokybę.

ĮMONĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

Vykdyti aplinkos taršos ir žmonių sužeidimo bei susirgimų prevenciją, skatinat ekologijos ir saugos požiūriu pažangių technologijų diegimą bei taikant efektyvias išorės šalių vykdomų procesų valdymo priemones.

Užtikrinti įmonės veiklos atitiktį taikomiems nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams bei kitiems laisvanoriškiems įsipareigojimams.

Vykdyti visus Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, susijusius su aplinkosauga, darbuotojų sauga ir sveikata.

Sudaryti sąlygas darbuotojams sveikai, saugiai, kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant geranoriško bendravimo atmosferą.

Sudaryti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.

Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti veiklą  įmonėje.

Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.

voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.