Skip to main content

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, ENERGETINIO EFEKTYVUMO, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

TIKSLAS:

Užtikrinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, energetinio efektyvumo, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 ir ISO 45001:2018 standartų reikalavimams.

Visapusiškai įvertinti suinteresuotųjų šalių norus ir pageidavimus. Laiku ir kokybiškai vykdyti užsakymus.  Nuolat mažinti įmonės daromą neigiamą poveikį aplinkai tiek, kiek tai įmanoma iš ekonominės pusės, siekti nuolatinio energinio efektyvumo gerinimo bei užtikrinti darbuotojams saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas, nuolat jas gerinti. 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:

Plėsti paslaugų ir gaminių spektrą vietinėje ir eksporto rinkose. Būti lanksčiais ir technologiškai inovatyviais. Pirmenybę teikti toms priemonėms, kuriomis mažinamas energijos poreikis. Būti socialiai atsakingais ir patraukliais. Ugdyti darbuotojų kompetencijas ir tobulėti. Identifikuoti ir nustatyti energijos sąnaudų mažinimo galimybes ir tikslus. Tausoti aplinką. Rūpestingai parinkti žaliavų, medžiagų ir kitų išteklių tiekėjus. Konstruojant naujus gaminius, pirmenybę teikti saugai, efektyviam medžiagų naudojimui ir mažesniam poveikiui aplinkai. Ypatingą dėmesį skirti sprendiniams, kuriais yra mažinamas energijos suvartojimas ir anglies dvideginio CO2 pėdsakas.

ĮMONĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

Vykdyti aplinkos taršos, žmonių sužeidimo bei susirgimų prevenciją, skatinant ekologijos, energijos tausojimo ir saugos požiūriu pažangių technologijų diegimą. Skirti išteklius sistemų tobulinimui bei energijos naudojimo mažinimo tikslų pasiekimui. Atsižvelgti į tiekėjų siūlomus produktus ir paslaugas įvertinant jų energetinį efektyvumą.

Užtikrinti įmonės veiklos atitiktį taikomiems nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams, suinteresuotujų šalių lūkesčiams, susijusiems su aplinkosauga, energetika, bei darbuotojų sauga ir sveikata.

Sudaryti sąlygas darbuotojams sveikai , saugiai, kokybiškai, efektyviai ir našiai dirbti, užtikrinant geranoriško bendradarbiavimo atmosferą.

Sudaryti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.

Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus, skatinančius energijos vartojimo efektyvinimo didinimą, aplinkos apsaugą, kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą, užtikrinant skaidrią sąveiką su suinetesuotųjų šalių reikalavimais.

Kokybės, aplinkos apsaugos, energijos naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra prieinama visuomenei, visi darbuotojai yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.