Skip to main content

Şartlar&Koşullar

1. Genel Şartlar
Hiçbir işlem ve anlaşma, yazılı onayımız olmadıkça tarafımız için bağlayıcı olmayacaktır. Alıcının satın alma koşulları, bizi ancak biz bunları açıkça kabul edersek yükümlülük altına sokacaktır. Tarafımızca itirazda bulunmamak kesinlikle onay verdiğimiz anlamına gelmez. Tarafımızca yapılan teklifler bağlayıcı değildir. Teklifler stoktaki ürünlerin öncelikli satışına tabidir.

2. Fiyatlar
Aksi belirtilmedikçe, paketleme ve vagon karşılığı ücretler hariç olmak üzere, artı ilgili yasal katma değer vergisi, EXW tedarikçi şirketi incoterms 2000 fiyatları geçerli olacaktır. Yasalardaki değişikliler nedeniyle ek ya da artırılmış vergilerin – özellikle gümrük vergileri, ithalat ve döviz kuru farkı – sözleşmenin akdi ile teslimat arasında muaccel olması halinde, buna bağlı olarak kararlaşırılmış fiyatı artırma yetkisine sahip olacağız.
Aksini belirten bir anlaşma bulunmadığı sürece, güncel verimlilik gereğince tarafımızca sağlanan servisleri ve sonuç olarak ortaya çıkan masrafları ücretlendirme yetkisine sahibiz.

3. Teslimat Zamanı
Belirlenen teslimat tarihleri bağlayıcı değildir; diğer bir deyişle yasal etki yaratmaz. Bu nedenle, teslimat süresine ilişkin her türlü tazminat talepleri hariç bırakılmaktadır. Alıcının parçalar halinde yapılan teslimatları geri çevirme hakkı yoktur.

4. İfa ve Sevkiyat
Teslimat, taşıma ücreti ödenmiş olarak yapılsa dahi, yükleme ve sevkiyatta hasardan sorumluluk her zaman alıcıdadır. Kapalı vagonlarla aynı şekilde ayrı ayrı ücretlendirilen gönderim şekli, taşıma araçları ve koruma tüm sorumluluk dahil olmak üzere bizim takdirimize bağlıdır. Ancak, mümkün olduğu durumlarda alıcının isteklerini de dikkate alacağız. Sevkiyat için hazır olan mallar derhal iptal edilmelidir, aksi takdirde masraflar ve hasar alıcıya ait olmak üzere saklanacaktır.

5. Uygulama Kuralları
Aksi kabul edilmedikçe, kalite, boyut ve miktar açısından uygulama için uygulanabilir sapmalar ile ilgili standartlar ve mevcut standartların yokluğundaki ticari uygulamalar geçerli olacaktır. Teslimat sırasında kullanılan ulaşım araçları ne olursa olsun, fatura, toplam miktar ve boyutlar üzerinden düzenlenecektir.

6. Genel Sözleşmeler ve Sözleşmenin İhlali
Uzun süren sürekli işlemlerin varlığı halinde, iptal edilen siparişler yerleştirilir ve kabaca aynı aylık miktarlarda olan ilgili spesifikasyonlar bize iletilir. Siparişler zamanında verilmediyse veya bildirimler zamanında yapılmadıysa, özellikleri kendimiz hazırlama, mal teslim etme veya geri çekme ve yerine getirilmediği taktirde tazminat talep etme hakkına sahip olacağız. Sözleşme miktarı alıcının bildirimini aşarsa, bildirilen tarihte geçerli olan fiyatı aşan miktarı teslim etme hakkına sahibiz ama zorunlu değiliz.
Eğer sözleşme ortağımız malları kabul etmede hataya düşerse, sözleşmenin ifasını gerçekleştirmek üzere malları depolama ücreti karşılığında saklama ya da uygun bir süre verdikten sonra sözleşmeyi feshetme ve malları başka türlü tasarruf etme yetkisine sahip olacağız.

7. Kabul Denetimi
Alıcı denetim için hazır olup bildirim üzerine hemen temin fabrikasında malları incelemek zorundadır. Alıcı, siparişinde bir denetim hükmü olmadan açıkça veya zımni olarak temin tesisinde denetim hakkından feragat ederse, mallar düzgün bir şekilde teslim edilmiş ve fabrikadan ayrıldıktan sonra denetlenmiş sayılacaktır. Kalite standartları olmadan malzeme göz önüne alındığında, alıcı temin fabrikasında malzemeleri inceleme hakkına sahip olacaktır, bu inceleme, örneğin malzeme deposundan kaldırılmadan dış koşullar ve depodaki boyutlarına kadar uzanmaktadır. Denetlenmiş ve denetlenmiş olduğu kabul edilen malzemeler düzgün olarak teslim edilmiş ve alınmış kabul edilecektir. Daha sonraki şikayetler dikkate alınamaz.

8.Ayıbın Bildirilmesi ve Ayıba Karşı Tekeffül
Maldaki ayıbın basit muayeneyle teslimde belirlenebildiği durumlarda, alıcı, satıcıyı teslimden itibaren iki gün içinde bilgilendirmelidir. Ayıp basit muayeneyle fark edilmiyorsa, alıcı malı kontrol etmek ve satıcıyı teslimden itibaren 8 gün içinde ayıptan haberdar etmelidir. Diğer hallerde Türk Borçlar Kanunu md. 223 uygulama alanı bulacaktır. Alıcı, ayıbın malı teslim aldığı sırada var olduğunu kanıtlama yükümlülüğü altındadır. Ayıbın varlığı halinde, alıcı seçimlik haklarını kullanarak; sözleşmenin feshi veya malın bedelinde indirim için dava yoluna başvurabilir. Bununla birlikte satıcıdan malı tamir etmesini veya ayıpsız yeni bir malla değiştirmesini talep edebilir. İade edilmesi durumunda, sipariş numaramız yükün faturasında, gönderme belgelerinde ve sevkiyat faturasında belirtilecektir. Yukarıda belirtilen herhangi bir hasar ve bunun da ötesinde kar kaybı gibi özellikle bu türdeki doğrudan veya dolaylı zararlar için tazminat ile ilgili iddialar kesinlikle reddedilir. İade edilmesi durumunda, sipariş numaramız yükün faturasında, gönderme belgelerinde ve sevkiyat faturasında belirtilecektir. Yukarıda belirtilen herhangi bir hasar ve bunun da ötesinde kar kaybı gibi özellikle bu türdeki doğrudan veya dolaylı zararlar için tazminat ile ilgili iddialar kesinlikle reddedilir.

9. Ödeme koşulları
Teslimatlar kısmı da dahil olmak üzere faturalarımız ödeme tarihine kadar nakit ve kesintisiz olarak ödenecektir. Alıcı banka masraflarını üstlenecektir. Ödemenin gecikmesi göz önüne alındığında, ticari temerrüt faizi üzerinden, faiz bize ödenecektir. Ödeme koşullarına uyulmaması veya alıcının kredisinin bozulmasını gerektirecek şartların varlığı halinde vade muaccel olmuş kabul edilir. Ayrıca, sadece nakit ödeme karşılığında, teslimatı gerçekleştirme ve sözleşmeden çekilme veya uygun olmayan ürünlerde tazminat talep etmede verilen hakların korunması için yetkili olacağız. Tarafımızdan tanınmayan alıcının karşı iddialarına dayalı ödemelerin stopajına izin verilmez. Bu tür karşı iddiaların dengelenmesinde aynı durum geçerlidir.

10. Mülkiyetin Saklı Tututlması
Tüm alıcılar finansal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar, teslim edilen mallarda mülkiyet hakkımız saklıdır. Alıcı, işin normal akışı içinde mülkiyet hakkına dayanarak malları satma hakkına sahiptir. Bu durumda, o bu tür bir yeniden satıştan kaynaklanan bütün yükümlülükleri alıcı peşinen kabul etmiştir.

11. Mücbir sebepler
Doğal afetler, grevler, büyük endüstriyel aksaklıklar, reddedilen teslim edilmiş malzemeler ve başlangıç malzemeleri arasında ulaşmayanların yanı sıra teslimatı çok zor veya imkansız hale getiren koşulları içeren mücbir sebepler, bize engelleme süresi için dağıtımı askıya alma ve makul bir başlangıç dönemi veya henüz gerçekleştirilen kısmı ile ilgili sözleşmeden çekilme hakkını verecektir. Alıcı, geri çekilme veya makul bir süre içinde teslim etme durumunda olup olmadığımız konusunda bizden bir yazılı olarak isteyebilir. Eğer bir yazılı bilgi sağlayamazsak, alıcı sözleşmeden dönebilir.

12. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik
Planlar, taslaklar, tasarım çizimleri, fiyat kayıtları ve broşürler, kataloglar, örnekler ve sunumlar gibi diğer tüm belgeler bizim fikri mülkiyet haklarımız dahilindedir. Nakletme, çoğaltma ve yayınlama da dahil olmak üzere herhangi bir kullanım, bizim açık rızamızı gerektirir. Tüm belgeler herhangi bir zamanda tarafımızca geri istenebilir; sözleşme oluşturulmamışsa istenen belgeler derhal geri verilmelidir. Sözleşme ortağı, iş sebebiyle edindiği bilgilerin gizliliğini üçüncü kişilere karşı karşılıklı olarak korumak zorundadır.

13. Uygulanacak Hukuk
İşbu sözleşme, Türk hukukuna tabidir ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda aksi belirlenmedikçe Ankara mahkemeleri yetkilidir.

14. Ayrılabilirlik maddesi
Bu genel satış koşullarının bireysel şartları geçersiz ve/veya hükümsüz hale gelirse, bir bütün veya parça olarak, genel satış koşullarının geri kalan kısmının geçerliliği üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.