Skip to main content

Şartlar&Koşullar

1. Genel hükümler:

Tüm işlemler ve anlaşmalar, yalnızca yazılı onayımızla bizim için bağlayıcı olacaktır. Alıcının satın alma koşulları, yalnızca bunları açıkça kabul ettiğimiz takdirde bizi bir yükümlülük altına sokmaktadır. Anlaşmazlık durumu kesinlikle bizim onayımız anlamına gelmez. Teklifler her zaman değiştirilebilir ve stoktaki ürünlerin önceden satışına tabidir.

2. Fiyatlar

Belirtilen fiyatlar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ambalajlama ve vagon tedarik ücretleri hariç EXW fiyatları (tedarik tesisi), Incoterms 2010 ve ilgili yasal katma değer vergisi olarak anlaşılacaktır.

Değişen yasal standartlar nedeniyle, ek veya artan ücretler, özellikle gümrük vergileri ve para birimi ayarlaması nedeniyle, sözleşmenin imzalanması ile teslimat arasında ortaya çıkarsa, kararlaştırılan fiyatı buna göre artırma hakkına sahip olmaktayız. Tarafımızdan verilen aksi hizmetlere ilişkin bir anlaşmanın olmaması durumunda, güncel performansımıza ve ilgili saatlik oranlara göre ücretlendirilecektir.

3. Teslimat süreleri

Belirtilen teslimat ve yerine getirme süreleri bağlayıcı değildir, yani herhangi bir yasal yükümlülüğü yoktur. Teslimat ve ifa tarihleriyle ilgili herhangi bir hasar talebi bu nedenle hariç tutulur. Alıcı, kısmi teslimatları reddetme hakkına sahip değildir.

4. Sipariş karşılama ve gönderim

Nakliye ücreti ödenmiş olan teslimatlar dahil, yükleme ve sevkiyat her zaman alıcıya aittir. Kapalı vagonlarla aynı şekilde ayrı ayrı ücretlendirilen nakliye yöntemi ile nakliye ve koruma araçları bizim takdirimize bağlıdır ve tüm sorumluluk hariçtir. Ancak, mümkün olan her yerde alıcının istekleri dikkate alınacaktır. Sevk için hazır olan mallar derhal bedelini ödemeye davet edilmelidir; aksi takdirde bedeli alıcıya ait olmak üzere masrafları ve riski alıcıya ait olacak şekilde saklanacaktır.

5. Şartlar

Aksi kararlaştırılmadıkça, ilgili standartlar ve geçerli sapmalar kalite, boyutlar ve ağırlık açısından sipariş özelliklerini belirleyecektir; mevcut standartların olmaması durumunda, normal ticari uygulama geçerli olacaktır. Teslimat durumunda, hesaplamalar, taşıma araçlarına bakılmaksızın toplam ağırlık veya boyutlara dayalı olacaktır.

6. Kapsamlı sözleşmeler ve sözleşmenin aşılma durumları

Daha uzun süreli sürekli işlemler olması durumunda, feshetme emirleri verilecek ve ilgili şartnameler yaklaşık olarak eşit aylık miktarlar için bize sağlanacaktır. Mallar sipariş edilmediyse veya şartnameler zamanında yapılmadıysa, ödemesiz sürenin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, kendi şartnamemizi yapma ve malları teslim etme veya işlemin geri kalanından geri çekilme veya tazminat talep etme hakkına sahip olmaktayız. Alıcı tarafından verilen ihbar siparişleri yoluyla sözleşme miktarı aşılırsa, fazla tutarı siparişin verildiği gün geçerli fiyatlarla teslim etme hakkına sahip oluruz ancak buna mecbur değiliz. Alıcı, mallarımızı kabul etmekte gecikirse, bu tür mallar kabul edilmiş sayılır ve sözleşmenin yerine getirilmesinde ısrar ederken veya makul bir ödemesiz süre verdikten sonra malları faturalandırma ve depolama ücreti karşılığında muhafaza etme hakkına sahip oluruz. Aksi takdirde sözleşmeden çekilme ve malları elden çıkarma hakkına da sahibiz.

7. Kabul Denetimi

Aksi kararlaştırılmadıkça, alıcı, kabul için hazır olduğunun bildirilmesi üzerine tesislerimizde malları incelemekle yükümlüdür. Alıcının malları açıkça denetlememesi veya siparişe kabul muayenesine ilişkin bir hüküm koymayarak zımnen yapmaması durumunda, mallar işten çıktıktan sonra usulüne uygun olarak teslim edilmiş ve kabul edilmiş sayılacaktır. Kalite şartnamesi olmayan malzemeler söz konusu olduğunda, alıcı, malların dış durumunu belirlemek ve saklanan malları değerlendirmek, yani malları istiften çıkarmadan tesislerimizdeki kabul muayenesini sınırlama hakkına sahiptir. Kabul edilen veya kabul edilmiş sayılan mallar usulüne uygun olarak teslim edilmiş sayılacaktır. Sonradan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

8. Şikayetler ve Güvence

Alıcı, malları varışta incelemeli ve - herhangi bir görünür kusur durumunda - makul bir süre içinde ancak malları teslim aldıktan sonra en geç on gün içinde yazılı olarak şikayette bulunmalıdır. Alıcı, her durumda, kusurun malların teslimi sırasında ya da öncesinde mevcut olduğunu kanıtlamalıdır.

Bir mal kusurluysa, kendi takdirimize bağlı olarak, kusurun giderilmesi, tesisimiz için yedek parça için iade teslimi, satın alma fiyatında indirim veya geri ödeme şeklinde tamamlama hakkına sahip olmaktayız. İade teslimi durumunda sipariş numaramız sevkiyat üzerinde, sevk belgelerinde ve sevk üzerinde belirtilecektir.

9. Ödeme koşulları

Faturalarımız, kısmi teslimatlar da dahil olmak üzere, nakit olarak ve son ödeme tarihine kadar veya bir vade tarihi kararlaştırılmamışsa faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde kesinti yapılmadan ödenecektir. Satıcı, belirtilen son teslim tarihlerine uymadığı takdirde, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın gecikilen her hafta için geç teslim alınan parti bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Toplam gecikme bedeli sözleşme bedelinin 5%’ini aşamaz. Alıcı stoktan malları çekmez ise aynı oranda ceza ödeyecektir. Buna ek olarak, bu durumlarda, diğer haklarımızın korunmasıyla, ödenmemiş teslimatları yalnızca nakit ödeme karşılığında gerçekleştirme veya sözleşmeden çekilme veya yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat talep etme yetkisine sahip olacağız. Tarafımızca tanınmayan, alıcının iddia edilen karşı iddialarına dayalı olarak ödemelerin durdurulmasına izin verilmez. Aynısı, bu tür karşı taleplerin telafisi için de geçerlidir.

10. Mülkiyetin korunması

Alıcının tüm mali yükümlülükleri tamamlanana kadar, teslim edilen malların mülkiyet hakkını saklı tutarız. Alıcının, olağan iş akışı içinde mülkiyet hakkına tabi malları yeniden satma hakkı vardır. Ancak bu durumda, böyle bir satıştan doğan tüm yükümlülükleri bize devretmektedir.

11. Zorlayıcı Nedenler

Doğa olayları (örneğin depremler, seller, fırtına, yangın), grevler, büyük endüstriyel aksaklıklar, salgın hastalıklar, savaşlar, iç savaşlar, devrimler, ambargolar, teslimat malzemeleri arasında retlerin meydana gelmesini ve olmayanı içeren mücbir sebepler, başlangıçta kullanılacak malzemelerinin tedarikinin gelmemesi ve teslimatı çok zor veya imkansız kılan tüm koşullar, engelin süresi ve makul bir başlangıç süresi boyunca teslimatı askıya alma veya henüz olmayan kısımla ilgili olarak sözleşmeden çekilme hakkı verir. Alıcı, makul bir süre içinde geri çekilme veya teslim etme niyetinde olup olmadığımıza dair bizden bir beyan isteyebilir. Bir beyan sunmazsak alıcı geri çekilebilir.

Tarafımızdan yapılan tüm teklifler ve bunlardan kaynaklanan tüm tedarik yükümlülükleri de dahil olmak üzere, tarafımızca yapılan tüm teklifler ve tedarik anlaşmaları, Koronavirüs pandemisiyle (SARS-CoV-2) veya bu bağlamdaki diğer koşullarla mücadele etme çabasındaki egemen kuruluşlar bunların yerine getirilmesinin yasal olarak veya gerçeklere dayalı olarak imkansız hale getirilmemesi veya hükümet makamları veya diğerleri tarafından tavsiye edilen tedbirler nedeniyle önemli ölçüde daha zor hale gelmesi koşuluna tabi olacaktır. Bu, özellikle tedarik anlaşmalarının (daha fazla) icrasının, ekonomik fizibilite veya çalışanlarımızın ve / veya ilgili alt tedarikçilerin ve yüklenicilerin çalışanlarının sağlık ve güvenlik nedenleriyle artık gerekçelendirilemediği durumlar için geçerlidir. Müşterinin meşru menfaatlerini mümkün olduğu ölçüde dikkate alacağız, bununla birlikte, teslimat yükümlülüklerinin bu şekilde yerine getirilmemesinden hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır ve bu tür yerine getirmeme masraflarını biz üstlenmeyeceğiz ve müşteri bu konuda bizi tamamen tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.

12. Fikri mülkiyet, gizlilik

Planlar, eskizler, tasarım çizimleri, fiyat teklifleri ve broşürler, kataloglar, örnekler ve sunumlar gibi diğer belgeler fikri mülkiyetimiz olarak kalacaktır. İletim, çoğaltma ve yayınlama dahil her türlü kullanım, açık yazılı onayımızı gerektirir. Tüm belgeler herhangi bir zamanda tarafımızca geri alınabilir ve sözleşme oluşturulmazsa derhal iade edilmelidir. Sözleşme tarafı, iş ilişkisi nedeniyle elde ettiği her türlü bilgi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara karşı gizliliği korumakla yükümlüdür.

13. Gizlilik ve bilgi gereksinimleri

Yasal veri koruma yükümlülüklerine uymak için, şu anda geçerli sürümde https://www.voestalpine.com/vademsas/tr/sirket/veri-koruma/ adresinde bulunan gizlilik politikasına başvurulmaktadır.

14. Sorumlulukların Sınırlandırılması

Sözleşmeden doğan ve sözleşme dışı sorumluluğumuz, niyet ve ciddi ağır ihmal durumlarıyla sınırlıdır.

Basit ihmal için sözleşmeye dayalı olan ve olmayan sorumluluk, siparişin değerine kadar sözleşmeye özgü ve öngörülebilir doğrudan maddi zararlarla sınırlıdır. Dolaylı, kazara veya sonuç olarak ortaya çıkan hasar sorumluluğu, örneğin; hafif ihmal durumunda üretim kaybı, kullanım kaybı, kâr kaybı, tasarruf eksikliği ve üçüncü şahısların hak taleplerinden kaynaklanan mali kayıplar hariçtir.

Tüm bu durumlarda alıcı, hasarın miktarı, hasar türü ve kusur derecesine ilişkin kanıt sağlamakla sorumludur. Taraflar, § 1298 ABGB' den bütünüyle feragat eder.

Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, can kaybı ya da bedende sağlığı ciddi derecede etkileyecek yaralanma durumunda, sözleşme konusu ürünün kalitesi için bir garantinin üstlenilmesinden sonraki bir kusur ve kötü niyetle gizlenen kusurlar için geçerli değildir. Ürün Sorumluluk Yasası ve diğer zorunlu yasal hükümler kapsamındaki sorumluluk etkilenmeden kalır.

Vademsaş' ın sorumluluğunun hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu hariç tutma veya sınırlama Vademsaş çalışanlarının, taşeronlarının, temsilcilerinin sorumluluğu için de geçerli olacaktır.

Hasar talepleri, hasarın ve haksız fiilin tanınmasından 6 ay sonra, ancak her halükarda hizmetlerin ifa edilmesinden veya malların tesliminden sonra en geç 5 yıl içinde zaman aşımına uğramaktadır.

15. Riayet

Alıcı, voestalpine İş Ortakları için Davranış Kurallarının alındığını ve onaylandığını ve belge ile teyit eder. Voestalpine İş Ortakları için Davranış Kuralları https://www.voestalpine.com/group/en/group/compliance/code-of-conduct-for-voestalpine-business-partners/ adresinde mevcuttur.

Alıcı, voestalpine İş Ortakları için Davranış Kurallarının hükümlerine her zaman uymayı taahhüt eder ve bir ihlal durumunda voestalpine'e tazmin eder.

16. İfa yeri ve yargılama yetkisi

Teslimat noktasına taşıma ücreti ödenmiş olsa bile, tüm işlemler için ifa yeri, tedarik tesisi olacaktır. Tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri özellikle Çankırı’dır, ancak kendi takdirimize bağlı olarak alıcıyla ilgili olarak yetkili başka bir mahkemeye gitme hakkına da sahibiz.

Bu sözleşme ve bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan sözleşme dışı yükümlülükler, Türkiye Cumhuriyeti hukuku kuralları ve Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hariç olmak üzere, Türkiye yasalarına göre her açıdan yönetilecek ve yorumlanacaktır.

17. Bölünebilirlik şartı

Bu anlaşmanın münferit hükümlerinin yasal düzenlemeleri ihlal etmesi veya başka bir şekilde geçersiz veya uygulanamaz olması veya bir eksikliğin belirlenmesi durumunda, bu, anlaşmanın geri kalan şartlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu gibi durumlarda, tarafların ekonomik niyetini en yakından kapsayan bir hüküm üzerinde mutabık kalınmış sayılır veya geçersiz hüküm, mümkün olduğunca anlaşmanın amaçlanan ekonomik amacını kapsayan geçerli bir hüküm ile değiştirilir.