voestalpine Böhler Welding

Kvalitet och HSEE

voestalpine Böhler Welding förbinder sig att implementera ledningssystem för kvalitet, arbetarskydd, miljö och energi. Våra insatser inom dessa områden befäster vår framstående position bland konkurrenterna.

Inom voestalpine Böhler Welding är det ledningsfunktionen Global Quality & HSEE i samarbete med de lokalt ansvariga avdelningarna för ledningssystem som säkerställer att en omfattande extern certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) implementeras och tillämpas. Dessutom förbinder sig voestalpine Böhler Welding att följa ISO 50001 i alla europeiska produktionsanläggningar.

*HSEE står för hälsa och säkerhet, miljö (environment), energi.

Vid voestalpine Böhler Welding handlar det helt och hållet om kvalitet. Vi ser kvalitet som en betydelsefull beståndsdel av vår företagsverksamhet, vilket tydligt särskiljer oss från våra konkurrenter.

Som världsledande leverantör av svetstillsatser förbinder vi oss att göra våra kunder nöjda med varje beslut, varje produkt, varje tjänst och varje leverans. Våra svetstillsatsmaterial utvecklas och tillverkas med mycket högt ställda kvalitetskrav. För att garantera tillförlitliga och säkra produkter från voestalpine Böhler Welding, håller vi en hög kvalitetsstandard i alla våra produktionsanläggningar och säkerställer att våra processer certifieras i enlighet med detta.

Våra principer

 • Implementering och ständig förbättring av ett kvalitetssystem enligt den internationella normen ISO 9001
 • Hänsyn till kundens behov och förväntningar i våra handlingar
 • Uppnå våra uppställda kvalitetsmål, som är relevanta för att öka kundnöjdheten
 • Mäta, rapportera och tydligt kommunicera våra tjänster
 • Uppfylla gällande kvalitetskrav vid varje tidpunkt
 • Genomföra en "nollfelsstrategi" genom ständiga process- och produktförbättringar
 • Aktuell, exakt och tydlig kommunikation som grund för vår ständiga förbättring
 • Involvering av alla medarbetare och partner i våra förbättringsåtgärder
 • Samarbete, utveckling och kvalificering av leverantörer, för att garantera våra kunder kontinuerligt hög produktkvalitet

När det gäller välbefinnandet hos våra medarbetare, arbetsplatssäkerhet samt säkerhet hos våra produkter och tjänster, går inte voestalpine Böhler Welding in på några kompromisser.

För att uppfylla våra höga krav i fråga om säkerhet och arbetarskydd, tillämpar vi mot­svarande metoder och processer för att ständigt förbättra vårt hälso- och säkerhets­arbete. Vi samarbetar aktivt med behöriga myndigheter, för att uppfylla både lagstadgade och social­politiska krav på utsatt tid.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och kunder

Svetsprocesser utvecklar gas och rök, som kan försämra svetsarnas hälsa. När kontakt med farliga ämnen inte kan undvikas vid svetsning, måste lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att eliminera och minimera riskerna. På platser där sådan rök bildas, måste luftningssystemen som till exempel utsugssystem för skadliga ämnen installeras eller skyddsåtgärder för de anställda tillhandahållas, till exempel ventilerade hjälmar. Vi har gjort noggranna undersökningar av våra svetstillsatser, för att vi ska kunna erbjuda våra kunder relevanta datablad.

Våra principer

 • Säkerheten kommer alltid i första hand hos oss
 • Implementering samt ständig förbättring av systemet för administration av hälsa och säkerhet enligt den internationella normen BS OHSAS 18001 (ISO 45001)
 • Uppfyllande av lagstadgade och andra gällande krav på hälsa och säkerhet
 • Fastställande av interna standarder för att eliminera risker på arbetsplatsen och personskador
 • Säkerställande av säker förvaring och användning av sådana ämnen
 • Utvärdering av möjliga hälso- och säkerhetseffekter av nya produkter
 • Uppnå definierade mål i fråga om hälsa och säkerhet
 • Mätning och tydlig kommunikation av våra tjänster
 • Involvering av vår företagsledning och alla medarbetare i den ständiga förbättringen av vårt arbete inom hälso- och säkerhetsområdet
 • Nedladdningar: Global Health & Safety Policy

Det är vårt ansvar att bevara miljön även för kommande generationer Aktivt miljöskydd är en betydelsefull del av vår företagsfilosofi.

Hos voestalpine Böhler Welding är följaktligen minimering av miljöpåverkan och en ständig förbättring av energieffektiviteten inom ramen för lagstadgade bestämmelser en hörnsten i vårt engagemang för hållbarhet. Den internationellt erkända normen EN ISO 14001:2004 spelar en central roll och är redan införd vid de flesta produktionsanläggningarna. Under de kommande tre åren ska miljöledningssystemet införas vid alla våra produktionsanläggningar.

Energieffektiva produktionsprocesser

Här koncentrerar vi oss på att minska energianvändningen och öka effektiviteten i vattenanvändningen vid produktionsanläggningarna. Till exempel deltar voestalpine Böhler Welding Germany GmbH i projektet HAMM ecoprofit, vars huvudsakliga målsättning är att minska driftkostnader, energi- och vattenanvändning, samt mängden avloppsvatten och fast avfall. Totalt deltar tio företag och anläggningar av olika storlek och från olika industribranscher i projektet, som erbjuder företagen stöd genom så kallade miljöekonomer.

Våra principer

 • Implementering och ständig förbättring av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt ett energihanteringssystem enligt ISO 50001
 • Uppfyllande av lagstadgade och gällande krav och bestämmelser i fråga om miljö och energi
 • Förbättring av material- och energieffektiviteten samt minskning av utsläppen av miljöfarliga ämnen till luft, vatten och mark
 • Effektiv användning av råvaror, råmaterial och energi
 • Inköp av energieffektiva produkter och tjänster för förbättring av våra energiprestanda
 • Minskning av miljöpåverkan som kan uppstå vid våra produktionsprocesser
 • Utvärdering av möjliga miljöeffekter av nya produkter
 • Uppnå fastställda mål, härledda från miljö- och energiaspekterna.
 • Mätning och tydlig kommunikation av våra tjänster
 • Involvering av vår företagsledning och alla medarbetare i den ständiga förbättringen av vårt arbete inom energi- och miljöområdet

REACH 

Sedan REACH-förordningen (registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemiska ämnen) trädde i kraft är inte längre myndigheterna ansvariga för att identifiera och bedöma befintliga ämnen, utan detta ligger på tillverkare och importörer. voestalpine Böhler Welding har registrerat alla ämnen som man tillverkar och importerar till EU och garanterar att alla skyldigheter uppfylls i samband med REACH-förordningen.

På grund av de höga kvalitetskraven på våra svetstillsatser underkastas våra produkter löpande granskningar, som genomförs av externa och neutrala organisationer.

Specifika tillämpningsområden, till exempel skeppsbyggnad, uppförande av kraftverk och järnvägsbyggen, uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Våra produkter granskas därför av externa, oberoende tjänsteleverantörer och experter. Nödvändiga ackrediteringar och certifieringar utfärdas på grundval av dessa externa granskningar.

Följande lista innehåller ett urval av organisationer, som regelbundet granskar våra produkter. Mer information i fråga om ytterligare resp. produktrelaterade godkännanden finns under Produkter.

 • ABS
 • Bureau Veritas
 • DNV GL
 • VdTÜV
 • GAZPROM
 • DB
 • CWB
 • Lloyds´s Register (LR)
 • RINA
 • WIWEB
 • CRS
 • Enterprise Products
 • NAKS
 • RMRS
 • PRS (Polski Rejestr Statków)