voestalpine Böhler Welding

Kwaliteit en HSEE

voestalpine Böhler Welding verbindt zich ertoe om de managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid op het werk, milieu en energie te implementeren. Onze prestaties op dit vlak garanderen onze bevoorrechte positie in een competitieve markt.

Binnen voestalpine Böhler Welding staat de afdeling Global Quality & HSEE in samenwerking met de plaatselijke diensten in voor managementsystemen die waken over de implementering en instandhouding van een volledige externe certificering volgens ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 (ISO 45001). Bovendien verbindt voestalpine Böhler Welding zich tot de naleving van de ISO 50001-normen in alle Europese fabrieken.

*HSEE betekent Health and Safety, Environment, Energy.

Bij voestalpine Böhler Welding staat alles in het teken van de kwaliteit. Wij beschouwen kwaliteit als een wezenlijke component van onze ondernemingsactiviteit, waardoor wij ons duidelijk onderscheiden van onze concurrenten.
Als internationaal vooraanstaand producent van toevoegmaterialen streven wij naar klanten die tevreden zijn met elke beslissing, elk product, elke service en elke levering. Wij ontwikkelen en produceren onze lastoevoegmaterialen met naleving van de strengste kwaliteitseisen. Om betrouwbare en veilige voestalpine Böhler Welding-producten te garanderen, streven wij in al onze productievestigingen naar een hoge kwaliteitsstandaard en zorgen wij voor de overeenkomstige certificering van onze processen.

Onze leidende principes

 • Invoeren en continu verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem in overeenstemming met de internationale standaard ISO 9001
 • Rekening houden met de klantennoden en -verwachtingen in al onze acties
 • Realiseren van onze gedefinieerde kwaliteitsdoelstellingen die relevant zijn voor de verbetering van de klanttevredenheid
 • Meten, rapporteren en transparant communiceren van onze prestaties
 • Op elk ogenblik beantwoorden aan de geldende kwaliteitseisen
 • Omzetten van een nulfoutenstrategie door middel van continue proces- en productverbeteringen
 • Tijdig, precies en transparant communiceren als basis voor onze continue verbetering
 • Betrekken van al onze medewerkers en partners bij onze verbeteringsmaatregelen
 • Samenwerken met, en ontwikkelen en kwalificeren van onze leveranciers om onze klanten een gelijkblijvende productkwaliteit te kunnen bieden.

Om onze strenge eisen inzake veiligheid en arbeidsbescherming te vervullen, passen wij overeenkomstige werkwijzen en processen toe om onze gezondheids- en veiligheidsprestaties te blijven verbeteren. Wij werken actief samen met de bevoegde autoriteiten om alle wettelijke en sociale bepalingen tijdig na te leven.

Gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze klanten

Bij lasprocessen ontstaan gas en rook die een schadelijke uitwerking kunnen hebben op de gezondheid van de lasser. Als je bij het lassen het contact met gevaarlijke stoffen niet kunt vermijden, moet je de gepaste veiligheidsmaatregelen treffen om de gevaren te elimineren en minimaliseren. In een ruimte waar een dergelijke rook ontstaat, moeten verluchtingssystemen zoals afzuigingsinrichtingen voor schadelijke substanties worden geïnstalleerd of moeten de arbeiders persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Wij hebben al onze toevoegmaterialen aan een grondig onderzoek onderworpen om onze klanten de relevante productfiches te kunnen leveren.

Onze leidende principes

 • Wij plaatsen veiligheid altijd op de eerste plaats
 • Implementeren en continu verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem in overeenstemming met de internationale norm BS OHSAS 18001 (ISO 45001)
 • Naleven van wettelijke en andere geldende bepalingen op het vlak van gezondheid en veiligheid
 • Definiëren van interne standaarden om gevaren op het werk te elimineren en ongevallen te vermijden
 • Garanderen van een veilige opslag en een veilig gebruik van om het even welke substanties
 • Evalueren van mogelijke gezondheids- en veiligheidseffecten van nieuwe producten
 • Realiseren van gedefinieerde doelstellingen inzake gezondheid en veiligheid
 • Meten en transparant communiceren van onze prestaties
 • Betrekken van het management en van alle personeelsleden bij de aanhoudende verbetering van onze prestaties op het vlak van gezondheid en veiligheid

Het is onze verantwoordelijkheid om het milieu ook voor de volgende generaties intact te houden. Een actieve milieubescherming maakt onlosmakelijk deel uit van onze ondernemersfilosofie.
Bij voestalpine Böhler Welding vormen daarom het zo beperkt mogelijk houden van de ecologische impact en de continue verbetering van de energie-efficiëntie in het kader van de wettelijke bepalingen de hoekstenen van ons duurzaamheidsengagement. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor de internationaal erkende norm EN ISO 14001:2004, die in de meeste fabrieken al is ingevoerd. In de loop van de volgende drie jaren wordt het milieumanagementsysteem in al onze productievestigingen volledig geïmplementeerd.

Energie-efficiënte productieprocessen

Hier concentreren wij ons op de vermindering van ons energieverbruik en de toename van de efficiëntie van het waterverbruik in onze fabrieken. Zo participeert bijvoorbeeld voestalpine Böhler Welding Germany GmbH aan het project HAMM ecoprofit, waarvan het de eerste doelstelling is om bedrijfskosten, energie- en waterverbruik, en de productie van afvalwater en vaste afvalstoffen te verminderen. Alles samen nemen tien bedrijven en inrichtingen van diverse omvang en uit verschillende industriële sectoren deel aan het project dat de bedrijven ondersteuning door zogenoemde milieu-economen aanbiedt. 

Onze leidende principes

 • Implementeren en continu verbeteren van een milieumanagementsysteem in overeenstemming met ISO 14001 en een energiemanagementsysteem in overeenstemming met ISO 50001
 • Naleven van wettelijke en geldende voorwaarden en bepalingen met betrekking tot milieu en energie
 • Verbeteren van de grondstoffen- en energie-efficiëntie en terugdringen van de schadelijke emissies in de lucht, het water en de bodem
 • Op economische wijze gebruikmaken van grondstoffen en voormaterialen
 • Inkopen van energie-efficiënte producten en diensten ter verbetering van onze energieperformance
 • Reduceren van milieuschade die kan ontstaan als gevolg van onze productieprocessen
 • Onderzoeken van mogelijke milieueffecten van nieuwe producten
 • Realiseren van gedefinieerde doelstellingen, afgeleid van milieu- en energieaspecten
 • Meten en transparant communiceren van onze prestaties
 • Betrekken van het management en van alle personeelsleden bij de aanhoudende verbetering van onze prestaties op het vlak van energie en milieu

REACH 

Sinds de REACH-richtlijn (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) in werking is getreden, staat niet langer de overheid in voor de identificatie en beoordeling van de aanwezige substanties maar de fabrikanten en importeurs. voestalpine Böhler Welding heeft alle stoffen die het produceert of in de Europese Unie importeert, geregistreerd en garandeert de naleving van alle uit REACH voortvloeiende verplichtingen.

Als gevolg van de hoge kwaliteitseisen aan onze toevoegmaterialen worden onze producten doorlopend onderworpen aan door externe en neutrale organisaties doorgevoerde tests.
Specifieke toepassingsgebieden, waaronder de scheepsbouw, het optrekken van krachtcentrales, de aanleg van spoorwegtrajecten,… vergen de naleving van de strengste kwaliteitsnormen. Daarom worden onze producten getest door externe en onafhankelijke dienstenaanbieders en experts. Het is op basis van deze externe controles dat de vereiste accreditaties en certificeringen worden toegekend.
Wat volgt is een selectie van de instellingen die onze producten op regelmatige tijdstippen controleren. Meer details en informatie over bijkomende of productspecifieke vergunningen vindt u onder Products.
 

 • ABS
 • Bureau Veritas
 • DNV GL
 • VdTÜV
 • GAZPROM
 • DB
 • CWB
 • Lloyds´s Register (LR)
 • RINA
 • WIWEB
 • CRS
 • Enterprise Products
 • NAKS
 • RMRS
 • PRS (Polski Rejestr Statków)